By mei 29, 2013 7:04 pm Lees verder →

Bewoners Roerdalen in enquete: 70% wil in elk dorp gemeenschapshuis ern scholen en 60% wil in elk dorp sporthal,voetbalveld en bibliothheek; zwembaden (binnen en buiten) verspreiden over gemeente, aldus bewonerspanel

Roerdalen – De resultaten van het onderzoek “accommodatiebeleid” – gedaan oktober 2012 in Roerdalem zijn thans bekend . Via het bewonerspanel van Roerdalen deden ruin 420 inwoners mee, en dat is 60 %. Voornaamste conclusie:

Krachtige dorpen, waarin alle inwoners zelfredzaam kunnen zijn en zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Dat is wat de gemeente Roerdalen nastreeft. Daarvoor hebben we wel goede gebouwen nodig, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen en zich kunnen ontplooien. Die accommodaties moeten toekomstbestendig zijn en passen bij de uitdagingen waar we als plattelandsgemeente voor staan. De uitdagingen voor de toekomst zijn fors: net als veel andere gemeenten hebben wij te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing en sociale veranderingen. Verenigingen zien daardoor ledentallen afnemen en veel accommodaties hebben een dalende bezetting. Bovendien legt het Rijk de gemeenten forse bezuinigingen op.

Daar staat tegenover dat we om de leefbaarheid van onze dorpen te versterken juist kwalitatief goede voorzieningen nodig hebben. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Met het nieuwe accommodatiebeleid maken we keuzes voor de omvang en aantallen van accommodaties in de dorpen, zoals de sportparken, verenigingsgebouwen en schoolgebouwen.

De uitgangspunten van het accommodatiebeleid zijn dat iedere kern minimaal twee accommodaties krijgt. De ene is gericht op onderwijs: een basisschool waarbij ook ruimte is voor peuter- en kinderopvang, een bibliotheek en buitenschoolse activiteiten. De andere is een multifunctionele accommodatie, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is er in elke kern in elk geval een gymzaal voor de basisschool. Voor wedstrijd- en buitensport zijn er verspreid over de gemeente een aantal sporthallen en tennis- en voetbalparken.

Om in kaart te brengen wat inwoners van gemeente Roerdalen vinden van het accommodatiebeleid is een onderzoek uitgevoerd onder het Bewonerspanel. In deze samenvatting kunt u de belangrijkste resultaten van dit onderzoek lezen. De resultaten worden meegenomen in de accommodatienota, waarover de gemeenteraad op 30 mei 2013 een besluit neemt.

In totaal hebben 422 panelleden aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 60%.

Lidmaatschap en gebruik voorzieningen
De helft van de respondenten is lid van een vereniging in hun eigen kern, meestal een sport- of muziekvereniging. De respondenten maken verder vooral gebruik van de bibliotheek, het cultureel centrum, het gemeenschapshuis, het binnenzwembad en de sporthal. 69% van de respondenten met thuiswonende kinderen geeft aan dat de kinderen lid zijn van een vereniging in de eigen kern, vooral van een sportvereniging. De kinderen maken verder vooral gebruik van een sporthal, de bibliotheek en de basisschool.
Wanneer wordt gevraagd waar bepaalde accommodaties aanwezig moeten zijn, vindt meer dan 70% dat het gemeenschapshuis, de peuterspeelzaal, de basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten in de eigen kern aanwezig moeten zijn. Ongeveer 60% is van mening dat de sporthal, het voetbalveld en de bibliotheek in de eigen kern aanwezig zouden moeten zijn. Het binnenzwembad, het buitenzwembad en het Centrum voor Jeugd en Gezin zouden binnen de gemeente Roerdalen aanwezig moeten zijn.
Vooral respondenten met thuiswonende kinderen en respondenten die zelf lid zijn van een vereniging en/of gebruik maken van accommodaties vinden dat de verschillende accommodaties in de eigen kern aanwezig zouden moeten zijn.

Accommodatiebeleid
Volgens de respondenten zijn de lagere kosten het belangrijkste voordeel van het nieuwe beleid, terwijl de grotere afstand/langere reistijd als belangrijkste nadeel wordt gezien.
Wanneer de respondenten gevraagd wordt 2 sporthallen, 4 voetbalcomplexen en 4 tenniscomplexen over de gemeente te verdelen, willen de respondenten deze accommodaties het liefst in de eigen kern.

62% van de respondenten die lid zijn van een vereniging en/of bepaalde accommodaties in de eigen kern gebruiken, geeft aan dat er belemmeringen zijn om in een andere kern de accommodaties te gebruiken, als de accommodatie in de eigen kern gesloten wordt. Vooral de afstand en het vervoer worden als belemmering gezien. De meest genoemde oplossingen hiervoor zijn carpoolen en het verbeteren van de wegen en het openbaar vervoer. Maar liefst 47% van de respondenten geeft aan dat ze een accommodatie/voorziening niet meer zouden bezoeken als deze niet meer in de eigen kern aanwezig is. Een bijna even grote groep (46%) zou dan ook meer willen betalen om de accommodatie in de eigen kern te houden.

73% van de respondenten met thuiswonende kinderen die lid zijn van een vereniging of accommodaties gebruiken, ziet belemmeringen om de kinderen in een andere kern een accommodatie te laten gebruiken. Vooral het vervoer wordt als belemmering gezien. De oplossingen die aangedragen worden, zijn vooral beter openbaar vervoer of het regelen van gezamenlijk vervoer. 46% van de respondenten geeft aan dat de kinderen de accommodatie niet meer bezoeken als deze niet meer in de eigen kern is. Daarnaast geeft 44% aan dat ze meer willen betalen om de accommodatie in de eigen kern te houden.

Voorkeuren
Wanneer de respondenten een keuze tussen een accommodatie en hetzelfde niveau van onderhoud van de wegen en het openbaar groen moeten maken, kiezen de meeste mensen voor hetzelfde niveau van onderhoud van de wegen en het openbaar vervoer. Enige uitzondering hierop is het cultureel centrum. 55% van de respondenten heeft liever een cultureel centrum en minder goed onderhouden wegen en groen. Van de respondenten met thuiswonende kinderen geeft 57% de voorkeur aan een sporthal in de eigen kern en 51% geeft de voorkeur aan een voetbalpark in de eigen kern.

Bij een keuze voor een accommodatie of een bibliotheek, willen de respondenten liever een sporthal, voetbalpark en cultureel centrum dan een bibliotheek in hun eigen kern. Ze hebben daarentegen liever een bibliotheek in hun eigen kern dan een tennisveld, binnenzwembad of buitenzwembad.

Ten slotte blijkt dat respondenten liever hebben dat de gemeentelijke belasting op hetzelfde niveau blijft, dan dat ze een accommodatie in de eigen kern hebben. Uitzondering hierop vormen de respondenten met thuiswonende kinderen. Hiervan is 52% bereid meer gemeentelijke belasting te betalen om een sporthal in de eigen kern te kunnen hebben.
44% van de respondenten is op dit moment vrijwilliger bij één of meer verenigingen in de eigen kern. Hiervan is 72% bereid om minimaal 10% meer contributie te betalen. 39% is zelfs bereid minimaal 20% meer contributie te betalen. Daarnaast geeft 34% aan actief mee te willen werken aan het beheer en onderhoud van accommodaties.

De mening met betrekking tot stellingen over accommodaties en de kosten hiervan zijn verdeeld. 45% van de respondenten vindt niet dat in iedere kern minimaal een tennisveld, voetbalpark en sporthal aanwezig zouden moeten zijn. Hier staat tegenover dat 33% dit wel vindt, dit zijn vooral inwoners uit Montfort. Ook blijkt dat 45% van de respondenten vindt dat de gemeente de bouwkosten voor alle accommodaties op gebied van sport en cultuur moet betalen. 29% is het hier niet mee eens. Volgens 40% moet de gemeente de kosten weer terugverdienen met de verhuur van de accommodaties, terwijl 31% het hiermee oneens is. 52% geeft aan dat alle verenigingen hetzelfde tarief moeten betalen voor het huren van de accommodatie.

Roerdalen, verenigingen en accommodaties
Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan dat verenigingen onmisbaar zijn voor de sociale samenhang in Roerdalen. 82% vindt dat verenigingen meer moeten gaan samenwerken om het tekort aan vrijwilligers op te vangen. 43% van de respondenten geeft aan hun lidmaatschap te beëindigen als hun vereniging weggaat uit hun kern. Hier staat tegenover dat 28% dit niet zou doen. Slechts 2% geeft aan te willen verhuizen als de vereniging weggaat uit de eigen kern.

Klik hier voor het totale rapport op de site van de gemeente Roerdalen .Posted in: roerdalen