pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juni 13, 2011 7:29 am Lees verder →

Gemeenteraad Roerdalen: moties afval ophalen in de bakken aangenomen

Roerdalen – Drie moties van de regeringscoalitie in de gemeenteraad van Roerdalen over het nieuwe systeem van huisvuil ophalen zijn in de jongste raadsvergadering (19 mei 2011) aangenomen. Onderstaand ziet u de letterlijke tekst en stemmingen van de moties.
Het komt er o.a. bij de moties op neer dat tussentijds, wanneer het apart ophalen van plastic afvalmateriaal in de aparte zakken zou stoppen, overgeschakeld kan worden bij de grijze afvabakkken naar een grotere inhoud. Ook over de financiele paragraaf is een motie aangenomen: een wijziging wordt pas verrekend in 2012. Maar in feite gaat alles door zoals B en W hebben voorgesteld en zoals u eerder over dit onderwerp bij “veelgestelde vragen” op de gemeente-site en info-pagina hebt kunnen lezen en waarover ook bericht werd hier, op www.roerdaljournaal nl Wel zal het Roerdal journaal e.e.a. nogmaals herhalen, omdat daartoe enkele verzoeken binnen kwamen. Overigens krijgen de inwoners nog tijdig voor het invoeren van het nieuwe vuilnisbakkensysteem een info-folder. De voornaamste wijziging betreft het ophalen en de financiele consequensties

Wat de moties en stemmingen betreft: hier de melding in het verslag van de gemeenteraad:
De heer J. Biermans van de CDA-fractie dient namens de fracties van het CDA, Praktische Politiek en VVD, een motie (registratienummer M1) in, waarin het college wordt verzocht de toepassing van het nieuwe afvalsysteem te monitoren en voor 1 november 2012 een evaluatie voor te leggen met een cijfermatige analyse. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bij deze besluitenlijst gevoegde motie (registratienum­mer M1).

De heer J. Biermans van de CDA-fractie dient namens de fracties van het CDA, Praktische Politiek en VVD, een motie (registratienummer M2) in, waarin het college wordt verzocht de burger de mogelijkheid te geven om van grijze bak te wisselen indien het systeem van plastic zakken wordt afgeschaft en de kosten van het ophalen van plastic zakken te verdisconteren in volumebeslag extra ledigingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bij deze besluitenlijst gevoegde motie (registratienum­mer M2).

De heer J. Biermans van de CDA-fractie dient namens de fracties van het CDA, Praktische Politiek en VVD, een motie (registratienummer M3) in, waarin het college wordt verzocht indien blijkens de Afvalnota, andere kaders worden gesteld aan het proces van afvalbeheersing, de financiële vertaling hiervan pas in 2012 te laten plaatsvinden. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bij deze besluitenlijst gevoegde motie (registratienum­mer M3).

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de inge­diende moties is:

Motie Indiener Collegestandpunt
Motie M1 J. Biermans, namens CDA/Praktische Politiek/VVD Wordt niet ontraden
Motie M2 J. Biermans, namens CDA/Praktische Politiek/VVD Wordt niet ontraden
Motie M3 J. Biermans, namens CDA/Praktische Politiek/VVD Wordt niet ontraden

De heer Minkenberg van de fractie van Roerstreek Lokaal! legt een stemverklaring af en stelt dat het voorstel niet wordt gesteund omdat er nog steeds teveel onduidelijkheid bestaat over de kosten en de kostendekkendheid voor de gemeente. Verder vindt hij dat de kosten niet in ver­houding staan tot het serviceniveau.

De heer Smits van de fractie Democraten Roerdalen legt een stemverklaring af en stelt dat hij grote moeite heeft met de frequentie van ophalen. Echter met de restrictie en de opmerking dat bij de behandeling van de Afvalnota de tarieven wellicht kunnen worden aangepast, gaat hij mee in het verhaal.

Met de aantekening dat de fractie van Roerstreek Lokaal! wordt geacht tegen te hebben ge­stemd, besluit de raad zonder hoofdelijke stemming, overeenkomstig het voorstel van het col­lege van burgemeester en wethouders, de Verordening Reinigingsheffingen 2012 (inclusief de aangepaste tarieventabel) vast te stellen.

De voorzitter legt de motie M1 van de fracties CDA, Praktische Politiek en VVD ter besluitvor­ming voor aan de raad.

De heer Ramakers van de fractie Jongerenlijst legt een stemverklaring af en stelt dat hij motie M1 en motie M2 overbodig vindt en de toezegging van de wethouder voldoende vindt. Aange­zien de fractie van de Jongerenlijst zich niet kan onthouden van stemming zal zij vóór de mo­ties M1 en M2 stemmen. De heer Ramakers is tegen motie M3, omdat als uit de behandeling van de Afvalnota blijkt dat de gemeente goedkoper uit is, de Jongerenlijst dat ook nog vóór 2012 wil kunnen aanpassen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie (registratienummer M1), betrekking hebbende op monitoring afvalsystematiek en evaluatie, aangenomen.

De voorzitter legt de motie (registratienummer M2) van de fracties CDA, Praktische Politiek en VVD ter besluitvorming voor aan de raad.

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie (registratienummer M2), betrekking hebbende op mogelijkheid tot wisseling afvalbak en verdiscontering in volumebeslag, aangenomen.

De voorzitter legt de motie (registratienummer M3) van de fracties CDA, Praktische Politiek en VVD ter besluitvorming voor aan de raad.

Voór de motie (registratienummer M3) stemmen:
De fractie(s): CDA, Praktische Politiek, VVD, Democraten Roerdalen en Roerstreek Lokaal!
Tegen de motie (registratienummer M3) stemt:
De fractie: Jongerenlijst
Hiermede is de motie (registratienummer M3), betrekking hebbende op eventuele financiële gevolgen pas in 2012 te verwerken, aangenomen.Posted in: roerdalen