By maart 25, 2012 10:00 am Lees verder →

Gouverneur Bovens over zaak Van Rey: Roermond is aan zet!

Roermond – Eerste reactie CdK Limburg, (Bovens) op rapport Sorgdrager-Frissen
“Roermond is aan zet”. Hij: “Ik heb vandaag het verschenen rapport van de onderzoekscommissie Sorgdrager-Frissen bij de burgemeester van Roermond opgevraagd en zal dit nauwgezet bestuderen. Ik heb op hoofdlijnen kennis genomen van de conclusies en de aanbevelingen.”

“Thans is het primaat aan de gemeenteraad van Roermond om conclusies te verbinden aan dit rapport. Gelet op het gedegen traject dat hiertoe is ingericht, heb ik er vertrouwen in dat het voorliggende rapport op een zorgvuldige en correcte wijze door de gemeenteraad zal worden behandeld. Ik kijk met grote belangstelling uit naar de conclusies van de raad. Ik zal deze conclusies, alsmede de aanbevelingen van de onderzoekscommissie nadrukkelijk betrekken in de verdere vormgeving van het integriteitsbeleid zoals dat door mijn voorganger is ingezet en door mij onverkort zal worden voortgezet. Indien en zodra dat aan de orde is zal ik niet nalaten mijn verantwoordelijkheid in dezen te nemen. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen.”

Achtergrondinformatie:
Gouverneur Bovens zet de lijn die zijn ambtsvoorganger heeft ingezet voort. Bij het ontbreken van wettelijke kaders heeft de toenmalige commissaris de burgemeesters in Limburg gevraagd hem jaarlijks te rapporteren over de stand van zaken bij het integriteitbeleid in hun gemeente. Ook heeft hij de Limburgse burgemeesters verzocht (vermeende) integriteitschendingen aan hem te melden. Uit eigener beweging rapporteert de commissaris jaarlijks aan de minister van Binnenlands Zaken.

Het ingezette beleid gaat nog uit van de huidige taakopvatting van burgemeesters en commissaris op het gebied van integer handelen van bestuurders. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft inmiddels een wetgevingstraject opgestart om de rol en de positie van de burgemeesters en de commissarissen bij de handhaving van de integriteit te versterken en wettelijk te verankeren. De minister is van mening dat het lokale politieke krachtenveld een onbelemmerd optreden door de burgemeester in de weg kan staan. Een aansturende, adviserende en ondersteunende rol van de commissaris kan dan uitkomst bieden. Een wetsvoorstel is daartoe in voorbereiding.Posted in: roermond