By juli 19, 2011 10:45 am Lees verder →

Half jaar langer tijd bezuinigingen Jeugdzorg

Roerdalen – Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om de provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen in 2012 meer tijd te geven om de bezuinigingen waarmee zij worden geconfronteerd, te realiseren. In de Limburgse jeugdzorg werken circa 3000 mensen. Dit betekent concreet dat de budgetten niet op 1 januari 2012, maar vanaf 1 juli 2012 structureel worden gekort.Vanaf 2011 wordt het budget voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg op grond van nieuwe criteria door de rijksoverheid verdeeld. Alle provincies krijgen geld op basis van dezelfde regels. Ten opzichte van 1 januari 2011 krijgt de Provincie Limburg in een periode van drie jaar op een totaal bedrag van ruim € 83 miljoen ruim € 19,7 miljoen minder. Hiervan is dit jaar al € 7,3 miljoen doorberekend aan Bureau Jeugdzorg en de drie jeugdzorgaanbieders Mutsaersstichting, Rubicon en XONAR. Over de manier waarop het resterende bedrag van € 12,3 miljoen over de instellingen zal worden bezuinigd, hebben Gedeputeerde Staten vandaag besluiten genomen.

Eerder al hadden Gedeputeerde Staten laten weten mogelijkheden te zien het bedrag van € 12,3 miljoen naar € 7,25 miljoen te kunnen terugbrengen. Dat was mogelijk door € 5 miljoen te onttrekken aan een reserve die met rijksmiddelen voor de jeugdzorg was opgebouwd. Van de € 7,25 miljoen die overblijven wordt € 3,5 miljoen bij de drie jeugdzorgaanbieders neergelegd:

€ 2,1 miljoen bij XONAR en € 1,4 miljoen bij Rubicon en Mutsaersstichting samen. Bureau Jeugdzorg krijgt een structurele korting van € 3,75 miljoen opgelegd. De drie jeugdzorgaanbieders moeten de bezuinigingen vanaf 1 juli 2012 realiseren. De bezuiniging bij Bureau Jeugdzorg gaat vanaf 2013 in. Daardoor ontstaat meer voorbereidingstijd.

Ook hebben Gedeputeerde Staten besloten om een aantal taken van Bureau Jeugdzorg bij wijze van experiment over te dragen aan de gemeentelijk gefinancierde Centra voor Jeugd en Gezin. Dat past in het rijksbeleid om de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg vanaf 2016 over te dragen aan de gemeenten. Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd dat zij extra willen investeren in eerstelijns jeugdzorg. Dat past helemaal bij de ambities uit het provinciale Coalitieakkoord. Het gaat hier om jeugdzorg die al in een heel vroeg stadium aan kinderen en hun ouders wordt gegeven. “Door die versterking wordt ouders, die twijfelen aan hun opvoedingskwaliteiten, grotere zelfredzaamheid geleerd. Daardoor hoeven zij en hun kinderen minder gebruik te maken van zware jeugdzorg. Bij de versterking van de eerstelijns jeugdzorg kunnen we de deskundigheid van professionals van Bureau Jeugdzorg niet missen”, aldus Theo Krebber.Posted in: roerdalen