pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 25, 2016 12:05 pm Lees verder →

Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 18 maart 2016

Roerdalen – Hier volgen bijzonderheden uit het Limburgs Parlement, vergadering van 18 maart 2016

W. Dierks werd geïnstalleerd als Statenlid. Provinciale Staten namen onder meer besluiten over toerisme, recreatie en monumenten in Limburg, de Sociale Agenda voor Limburg 2025 en een wijziging van het Provinciaal Inpassingsplan van de Buitenring Parkstad ter hoogte van Kranenpool, Brunssum.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het recente overlijden van de oud-Statenleden Janssen (PNL) en mevrouw Jager-van Lonkhuyzen (Groep Tonnaer en PPR).

Beëdiging Statenlid W.A.E. (Willem) Dierks (PVV)

Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 en Initiatiefvoorstel Van den Akker – Kirkels (VVD) ‘Maasplassen 2.0’

Provinciale Staten gingen akkoord met het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019. Voor de uitvoering van dit programma wordt € 12 miljoen euro ingezet.
Provinciale Staten gingen ook akkoord met het Initiatiefvoorstel van de Statenleden Van den Akker en Kirkels (VVD) ‘Maasplassen 2.0’. Dit initiatief is gericht op doorontwikkeling van de Maasplassen. Hiervoor wordt binnen het Investeringsprogramma een bijdrage van € 3.3 miljoen euro gereserveerd.
De Statenbrede motie Rossel c.s. ‘Behoud Limburgse nationale parken en bevorderen toerisme en recreatie’ werd met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie wordt GS verzocht om bij de uitvoering van het investeringsprogramma te zoeken naar structuurversterking en verdienmodellen qua toerisme en recreatie in en rondom de 3 Limburgse nationale parken.

Herziening PIP Buitenring Parkstad: optimalisatie Kranenpool Brunssum
Provinciale Staten gingen akkoord met de herziening van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) Buitenring Parkstad. Het betreft een optimalisatie van het deel van het tracéontwerp voor de Buitenring ter hoogte van de Mijnsteenberg Hendrik/aansluiten Kranenpool te Brunssum. Doel hiervan is kostenbesparing door minder afgraven van mijnsteenafval en minder noodzakelijke sanering van vervuilde ondergrond.

Beleidskader monumenten 2016-2019 ‘Monument in beweging’ en adviezen ZRK n.a.v. onderzoek provinciaal beleid t.a.v. monumenten en archeologie
Het beleidskader ‘Monument in beweging’ werd op basis van het aangenomen amendement Van Rey c.s. gewijzigd vastgesteld. Provinciale Staten reserveren voor de uitvoering voor het beleidskader € 10 miljoen euro.
Het provinciaal erfgoedbeleid gaat over monumentaal erfgoed, archeologie en (immaterieel) erfgoed. Belangrijke doelen van dit beleid zijn instandhouding van monumenten en vergroting van het publieksbereik.
Provinciale Staten namen de adviezen over uit het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) m.b.t. het provinciaal beleid t.a.v. van monumenten en archeologie. Het betreft adviezen gericht op de rol van GS, te weten het geven van inzicht in de samenhang van het beleid op het terrein van monumenten en archeologie en het dusdanig formuleren van beleid dat Provinciale Staten de kaderstellende en controlerende taak kan uitvoeren.
Sociale Agenda Limburg 2025
Reeds eerder bij de behandeling van de Voorjaarnota 2015 bepaalden Provinciale Staten een eerste uitwerking van de Sociale Agenda, gericht op een welvarend en sociaal Limburg. Hierop voortbouwend gingen Provinciale Staten akkoord met de sociale Agenda Limburg 2025, als meerjarig strategisch kader voor beleid en investeringen, inclusief een doorkijk op de uitvoering van de agenda voorgestelde acties. Voor de uitvoering van de Sociale Agenda van Limburg 2025 wordt ruim € 30 miljoen euro gereserveerd.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indenen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.
De motie Heuvelings c.s. inzake ondertunneling Vierpaardjes Venlo werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt het college van GS opgeroepen om samen met de gemeente Venlo onderzoek te doen naar de meest kosteneffectieve tunnelvariant onder de Vierpaardjes in Venlo.
De Statenbrede motie Kuntzelaers c.s. ‘Toegankelijkheid voor personen met een handicap’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt het college van GS gevraagd ervoor te zorgen dat, bij alle projecten waarbij de Provincie Limburg als opdrachtgever/subsidieverstrekker fungeert, toegankelijkheid voor mindervaliden als eis wordt gesteld en er voor te zorgen dat (vertegenwoordigingen van) mindervaliden betrokken worden bij de uitvoering van een algemene toegankelijkheidsnorm.’

Verder:
gingen Provinciale Staten met algemene stemmen akkoord met een aantal wijzigingen van Regelingen en Verordeningen van Provinciale Staten (RvO PS en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning);
werd met algemene stemmen aangenomen het voorstel ‘aanwijzing provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen’.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien via webcast.Posted in: algemeen, roerdalen