pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 3, 2016 5:33 pm Lees verder →

Koers voor een vitaler Limburg op 2 sporen

Roerdalen/Maastricht – ‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat is de titel van het strategisch kader voor de Sociale agenda 2025 dat begin februari 2016 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Limburg is met de Sociale Agenda 2025 de eerste Provincie in Nederland die erkent dat sociale structuurversterking een voorwaarde is voor een economisch welvarende provincie.

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk & Welzijn) werkte de afgelopen maanden samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen aan de invulling van deze sociale agenda van Limburg 2025: “Met het coalitieakkoord 2015-2019 is de koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Het is onze ambitie om in 2025 te komen tot een trendbreuk in de gezondheid en participatie van Limburgers.”

Koers voor een vitaler Limburg
In de ‘Koers voor een vitaler Limburg’ wordt ingezet op een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een samenleving waarin ze naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. ‘Koers voor een vitaler Limburg’ is een meerjarig strategisch kader dat richtinggevend is voor de investering van de gereserveerde € 32 miljoen voor de Sociale Agenda in het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’.

Trendbreuk
De Provincie Limburg stelt zich ten doel de sociale structuur in Limburg te versterken. Met ‘Koers voor een vitaler Limburg’ biedt zij daarvoor een kompas. Van Rijnsbergen: “Een gezonde provincie waarin iedereen meetelt is alleen mogelijk als de inwoners van Limburg de handen ineen slaan. Alleen dan kunnen we samenwerken aan oplossingen om de gezondheid van mensen te verbeteren. We hebben daarbij iedereen nodig. Als verbindend middenbestuur vinden wij het onze rol om op regionale schaal kennis en partijen bij elkaar te brengen en goede initiatieven te stimuleren en te ondersteunen.”

Samen aan zet
Kortom de Provincie Limburg heeft de ambitie om de gezamenlijke sociale kracht van Limburg te versterken en daarvoor randvoorwaarden te scheppen. Zij is dus niet de partij die er direct voor zorgt dat mensen aan het werk geholpen worden of dat kinderen meer gaan bewegen. Dat zijn de gemeenten, scholen en natuurlijk de inwoners van Limburg zelf. De Provincie kan wél alle partijen met elkaar verbinden en ze aansporen te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de jonge generatie, ook vanuit het perspectief van langer gezond blijven en participeren op latere leeftijd. Dat is de kerngedachte van ‘Koers voor een vitaler Limburg’ waar de Provincie samen met partners als gemeenten, cliëntenraden, ondernemers, zorgpartijen en onderwijsinstellingen mee aan de slag gaat.

Programmalijnen
De ‘Koers voor een vitaler Limburg’ kent twee programmalijnen: het ‘Limburg Werkt Akkoord’ én ‘Sociale innovatie en participatie’. De eerste is gericht op het vergroten van de instroom van mensen die nu (nog) niet participeren op de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in de toekomst hard nodig om de Limburgse economische ambities waar te maken. Meer dan tot nu toe moet er een verbinding tot stand komen tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
De tweede programmalijn ‘Sociale innovatie en participatie’ richt zich op het bevorderen van de gezondheid en levensverwachting van de Limburgers. Dat gebeurt door sociale participatie te stimuleren. Dat wil zeggen de zorg voor elkaar en de omgeving te vergroten en zo een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen Limburgers onderling en tussen Limburgers en inwoners van andere Provincies.

Vitality Community Limburg 2025
De afgelopen maanden heeft de Provincie de dialoog over de Sociale Agenda gevoerd met gemeenten en inwoners. Daarnaast is van gedachten gewisseld met Limburgse zorg- en onderwijsinstellingen en ondernemers. We hebben geconstateerd dat de zorg en onderwijsinstellingen klaar staan om mee vorm te geven aan de nodige kennis en innovatie én dat ondernemers kansen zien om te vernieuwen in hun producten en diensten. Tijdens een 24-uurs sessie met zestig Limburgers uit al deze gelederen is tot een gedeeld perspectief voor het jaar 2025 gekomen. Dat is het gezamenlijk vertrekpunt van het strategisch kader. De praktische uitwerking daarvan krijgt verder vorm in een ‘Vitality Community Limburg 2025’. Deze community is de verbindende schakel voor alle initiatieven in Limburg, waarbij wordt gestreefd naar een gemeenschap waarin we samen zorgen voor elkaar.Posted in: roerdalen