porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 12, 2015 6:37 pm Lees verder →

Uit Limburgse Provinciale Staten 9 okt jl (2015)

Roerdalen – Uit de vergadering van de Limburgse Provinciale Staten van 9 okt 2015 .
Er werden stevige debatten gevoerd en (financiële) besluiten genomen over voor Limburg en de Limburgers belangrijke onderwerpen zoals de Buitenring Parkstad, de uitvoeringsprogramma’s voor cultuur en sport, en Maastricht-Aachen-Airport. Op verzoek van de PVV vond er een interpellatiedebat plaats over het onderwerp ‘ondersteuningsplatform vreemdelingen-aangelegenheden’.

Bij de opening werd kort stilgestaan bij het overlijden op 5 september jl. van oud-Statenlid mevrouw Bakker-Bom. Mevrouw Bakker was Statenlid voor de VVD gedurende de periode 1982-1992.
In Memoriam Statenlid Lau van Bilsen en installatie Statenlid John Heuvelings
Naar aanleiding van het toch nog onverwachte overlijden – als gevolg van zijn ziekte – op 21 augustus jl. van Statenlid Lau van Bilsen, sprak zowel gouverneur Bovens als VVD-fractievoorzitter Van den Akker een zeer persoonlijk In Memoriam uit, waaruit veel respect en dankbaarheid sprak voor de heer Van Bilsen en zijn inzet voor de provincie Limburg.
De heer J.M.T. Heuvelings werd geïnstalleerd als opvolger van de heer Van Bilsen binnen de VVD-fractie.
Actualisatie reglementen en verordeningen Provinciale Staten: fractievergoedingen
Het Limburgs Parlement ging akkoord met het actualiseren van reglementen en verordeningen. Aanleiding hiertoe is de bij het coalitieakkoord gepresenteerde notitie ‘De kiezer heeft gesproken’. De actualisatie is gericht op het verbeteren van de werkwijze van PS en het verkeer tussen GS en PS.
Met name de kleinere fracties LIMBURG-LOKAAL, GroenLinks, 50PLUS, Volkspartij Limburg, PvdD, maar ook de grotere fractie PVV, uitten hun bezwaren op de als gevolg van deze actualisatie voorgestelde wijziging in fractievergoedingen, waardoor vooral de kleinere fracties t.o.v. de vorige Statenperiode fors gekort worden en daarmee de ondersteuning van de kleinere fracties onder druk komt te staan. Ter compensatie werd een amendement door Statenlid Housmans (PVV) ingediend en aangenomen, waarmee het voor alle fracties (financieel) voortaan mogelijk wordt om zich te laten bijstaan door 2 fractievolgers.
Actualisatie planning en begroting project Buitenring Parkstad Limburg (BPL)
Naar aanleiding van de definitieve uitspraak van de Raad van State inzake het inpassingsplan Buitenring Parkstad werd aan het Limburgs Parlement voorgesteld om te besluiten de scope van het project Buitenring Parkstad aan te passen voor wat betreft tijd (gedeelde openstellingen per 31-12-2015, 1-4-2018 en eindoplevering 2020/2021), budget (verhoging van ca. € 21 miljoen) en ook te kiezen voor versoberingsmaatregelen. In het debat hierover werd door PS bij GS aandacht gevraagd voor een betere sturing en beheersing van kosten. Het debat leidde tot het indienen van een aantal amendementen en moties. Aangenomen werd het amendement Van Wageningen c.s. met als doel bij de evaluatie van de Regeling Grote Projecten in 2016 zo mogelijk verbeteringen door te voeren in de zin van effectievere en efficiëntere uitvoering van de controlerende taak van PS. Het aangenomen amendement van Brugman c.s. leidt ertoe dat er niet bespaard wordt op inpassing van de BPL te Reijmersbeek. Aanvaard werd de motie Schaminée c.s. waarmee het college van GS wordt opgeroepen om bij huidige én eventuele toekomstige tekorten geen versoberingen van maatregelen ter bescherming van natuur of behoud van leefbaarheid door te voeren en uitsluitend besparingen en/of optimaliseringen na te streven waarvan onomstotelijk vaststaat dat deze de leefbaarheid of kwaliteit van natuur niet aantasten.
Met inachtneming van de aanvaarde amendementen en moties gingen Provinciale Staten akkoord met het aldus gewijzigde voorstel.
Ontwikkeling Maastricht Aachen Airport MAA
Na een uitgebreid debat stemden Provinciale Staten in met de investering in de passagiersterminal ad 1,5 miljoen en met de aankoop van de cargoterminal voor 7,55 miljoen. Er werden geen wensen en/of bedenkingen door Provinciale Staten kenbaar gemaakt t.a.v. het voornemen van GS m.b.t. het verstrekken van een marktconforme lening voor de ontsluiting van de cargoterminal ad 2 miljoen. Tenslotte gingen Provinciale Staten akkoord met de inzet van 1,4 miljoen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Met deze voorstellen wordt invulling gegeven aan het besluit en kader van Provinciale Staten van mei 2014 om voor MAA gelden te bestemmen voor achterstallig onderhoud en investeringen.
De motie Housmans c.s. inzake duurzaam rendement werd met algemene stemmen aangenomen. Dit betekent dat voor de panden op MAA individuele sluitende businesscases opgesteld dienen te worden voor de implementatie van duurzaamheidssystemen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen voor de passagiersterminal.
Interpellatiedebat
Op verzoek van de PVV (Heemels) vond er een interpellatiedebat plaats naar aanleiding van de recente oprichting van een tijdelijk ondersteuningsplatform rond de opvang van vluchtelingen (TOPV). Het (tijdelijke) platform betreft een samenwerking tussen de Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG) en de Provincie. Aanleiding voor het platform was de behoefte bij gemeenten om af te stemmen, samen te werken, knelpunten en vragen met elkaar te delen. De PVV-fractie is van mening dat het ongehoord is om dit platform op te richten zonder Provinciale Staten daarover te hebben gehoord. PVV pleitte ervoor om in Limburg geen locatie te realiseren voor grootschalige opvang en het platform op te heffen. Hiervoor kreeg zij weinig steun. De vragen van de PVV werden beantwoord door gouverneur Bovens mede namens gedeputeerde Prevoo. In zijn antwoord onderstreepte dhr. Bovens dat de zorgen van de Limburgers zeker ook de zorgen zijn van de bestuurders. In het debat dat volgde deelden de fracties hun meningen maar ook hun suggesties voor oplossingen van de problematiek.
De motie Kuntzelaers c.s. inzake huisvesting statushouders werd aangenomen waarmee het college van GS wordt opgeroepen om zo snel mogelijk te komen met een aanvalsplan huisvesting, bij het Rijk te pleiten voor het oplossen van het huisvestingsprobleem van statushouders zonder dat dit ten koste gaat van andere kwetsbare groepen, te pleiten voor (tijdelijke) afschaffing van de verhuurderheffing in de sociale huursector en tenslotte bestaande regelgeving tijdelijk soepeler te hanteren als deze belemmerend werkt bij het oplossen van de problematiek.

Verder:
gingen PS akkoord met aanpassing van de Verordening Duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds, met name gericht op de te hanteren ondergrens van rentepercentages bij duurzaamheidsleningen en het mandateren van Gedeputeerde Staten om deze ondergrens vast te stellen;
besloten PS om de regeling voor starters op de woningmarkt weer te verlengen voor 4 jaar t/m 31 december 2019. Ook werd besloten de provinciale bijdrage per startersregeling te verhogen van 50% naar 75%;
werd het uitvoeringsprogramma Cultuur ‘Limburg Culturele Werkplaats’ door PS vastgesteld. Aangenomen werd de motie Franssen waarmee GS worden opgeroepen aan de slag te gaan met een plan van aanpak waardoor gewaarborgd wordt dat budget beschikbaar blijft ter stimulering van het beoefenen van breedte-cultuur voor alle leeftijden en voor de Limburgse taal en daarnaast voor de toegankelijkheid van top-cultuur, zowel fysiek als financieel;
werd het uitvoeringsprogramma Sport ‘Sportend Limburg bereikt meer’ door PS vastgesteld;
werden er door PS geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt t.a.v. het voornemen van GS
– om onder voorwaarden een zogenaamde hybride lening te verstrekken aan de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ad € 50 miljoen;
– om aan Toverland BV te Sevenum een financieringsarrangement ad € 2 miljoen toe te kennen;
werd de motie Wassenberg c.s. aangenomen waarmee Provinciale Staten zich uitspreken tegen mogelijke schadelijke gevolgen van de vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS en Canada en GS oproepen hierover de dialoog aan te gaan met andere provincies, Den Haag en Brussel.Posted in: roerdalen