pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 29, 2011 8:02 am Lees verder →

Profielschets voor de kandidaten van de nieuwe gouverneur van Limburg

Roerdalen/Maastricht – Dit is de profielschets voor de kandidaten van het gouverneurschap van de Provincie Limburg, als opvolger van L. Frissen
De provincie Limburg telt 1.122.701 inwoners en 33 gemeenten. Provinciale Staten bestaan uit 47 leden.
Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang.
Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving.
Limburg vormt voor het internationale goederenverkeer een belangrijk logistiek knooppunt. Verder wordt Limburg momenteel gerekend tot een van de vooraanstaande agrarische productie- en onderzoeksgebieden in Europa. Het zwaartepunt van de Limburgse industrie ligt bij de chemie, de automotive sector en
bij kantoorsystemen. Limburg en het aangrenzend deel van Brabant nemen daarbij de helft van alle Nederlandse research en development activiteiten voor hun rekening. Limburg beschikt over internationaal toonaangevende kennisinstellingen.
Limburg is een provincie met een grote culturele verscheidenheid. De Limburgse taal kent tientallen onderling verwante dialecten. Ook heeft menig klein dorp zijn eigen schutterij, harmonie- of fanfare-gezelschap. Limburg is ook rijk aan musea en monumenten.
Tot het levend cultureel erfgoed van Limburg behoren verder tal van evenementen.
Het vriendelijk heuvellandschap van Zuid-Limburg, de groene en waterrijke Maasvallei in Midden-Limburg,het Peelgebied en de uitgestrekte bos- en heidearealen in Noord-Limburg vormen een in Nederland unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor toerisme en recreatie.
De Provincie Limburg staat komende jaren voor enkele grote opgaven waaronder het opvangen van gevolgen van de rijksbezuinigingen en de krimp. Andere uitdagingen zijn projecten als Greenport in Venlo,
Brainport 2020, Chemelotcampus in Sittard-Geleen, Healthcampus in Maastricht en de omvorming van het ambtelijke apparaat naar een toekomstvaste organisatie.
Overige informatie over de Provincie Limburg kunt u vinden op de site: www.limburg.nl
.
Bestuursstijl

Als Commissaris van de Koningin bent u een energieke bestuurder (m/v) die zijn/haar verantwoordelijkheid kent en zich binnen de dualistische verhoudingen onderscheidt door besluitvaardigheid in een complexe politiek-bestuurlijke context. U manifesteert zich daarbij als een samenbindende persoonlijkheid, die altijd
respectvol boven de partijen staat.
U valt op door een doortastende, resultaatgerichte, communicatieve en transparante wijze van handelen
en daarin vervult u ook een voortrekkersrol in de organisatie. Om kansen te verzilveren gaat u een
onconventionele aanpak niet uit de weg.
U heeft bij voorkeur ervaring in, maar tenminste aantoonbare affiniteit met het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en een zeer goed ontwikkelde bestuurlijke antenne. Verder bent u uitstekend geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Boegbeeld in en buiten Limburg

U heeft een goed gevoel bij de Limburgers en over Limburg. Binnens- en buitenshuis bent u of groeit u op korte termijn uit tot een autoriteit door te investeren in goede interne, maar vooral ook externe contacten.
U bent een verbinder in relatie tot de Limburgse gemeenten, bedrijven, kennis-, maatschappelijke instellingen en burgers en u stimuleert gebruik van daar aanwezig talent, kennis en ervaring.
Daarnaast bent u een goed ambassadeur en warm pleitbezorger voor de Limburgse belangen, zowel nationaal, Euregionaal als internationaal. U beschikt over ruime (buur)taalkennis en goede contacten met “Den Haag” en “Brussel” of bent in staat die snel te ontwikkelen en maakt daar ook gebruik van. Verder heeft u feeling voor het ontwikkelen van coalities om zo meer synergie te bereiken bij het opzetten van een effectieve lobby richting de diverse Haagse en Europese instellingen. U stimuleert de samenwerking binnen en tussen de diverse Euregio’s.
U bent er voor alle Limburgers en onderhoudt dan ook goede contacten met de Limburgse samenleving. U heeft een open oor en oog voor de verschillende levensbeschouwelijke, politieke en/of maatschappelijke
opvattingen. De vele instellingen, die Limburg kent, zowel profit als non-profit, mogen op uw belangstelling rekenen. Ook de vele vrijwilligers, die Limburg kent, genieten uw warme belangstelling. U legt daartoe regelmatig werkbezoeken af in de provincie.
Voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
Als u opereert als voorzitter van Provinciale Staten dan verwachten wij een goed voorbereide, actieve en stevige voorzitter. Als voorzitter van Provinciale Staten heeft u inzake het functioneren van het duale stelsel een bijzondere positie. U verleent een belangrijke bijdrage aan de verhoudingen tussen Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten. Van u wordt op dat punt verwacht dat u stuurt op processen om de effectiviteit van de besluitvorming te verhogen, met respect voor ieders rollen. Als voorzitter van beide organen heeft u daarin een actieve coördinerende en stimulerende rol.
Als voorzitter van Gedeputeerde Staten bewaakt u de actieve informatieplicht van het college en het collegiale bestuur. U bent dus niet alleen een teamspeler, maar beschikt ook over een bestuurlijk overwicht om – uiteraard met oog voor de regels van democratische besluitvorming – waar nodig knopen door te hakken.
Commissaris der Koningin
Wij hechten er veel waarde aan dat u als Commissaris van de Koningin de ambtelijke en (politiek) bestuurlijke integriteit binnen en buiten de provincie Limburg bewaakt. Wij verwachten dat u waar nodig hierin actief handelt.
U bent als Commissaris van de Koningin eigenstandig rijksorgaan. U neemt in deze roluw verantwoordelijkheid en geeft daarbij invulling aan specifieke taken met betrekking tot burgemeestersaangelegenheden, openbare orde en veiligheid, Koninklijke onderscheidingen en contacten met het Koninklijk Huis.
Limburg is op zoek naar een Commissaris van de Koningin die voorop gaat op weg naar het Limburg van de toekomst: een innovatieve talentrijke provincie waar mensen met plezier wonen en bedrijven zich graag vestigen.Posted in: roerdalen