pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 13, 2012 3:07 pm Lees verder →

Regeling voor behoud toekomst Limburgse Volkscultuur

Roerdalen/Maastricht – Op 4 november 2011 hebben Provinciale Staten de PVV motie Limburgse Volkscultuur aangenomen om harmonieën, fanfares, schutterijen en zangkoren in stand te houden en te behouden voor de breed gedragen volkscultuur.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft deze motie samen met direct betrokkenen uit het veld uitgewerkt en ingevuld. Vier onderdelen staan in deze uitwerking centraal: ‘instrumentarium en uniformen’, ‘opleiding en talentontwikkeling’, ‘ondersteunen van besturen’ en ‘innovatieve arrangementen’.

Verankeren in de wortels
De koepelorganisaties, Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Oud Limburgse Schuttersfederatie, Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Stichting Verenigde Nederlandse Korenorganisaties afdeling Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg zijn nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de motie. Verder heeft overleg plaatsgevonden met het Prins Bernard Cultuurfonds.
Gedeputeerde Kunst en Cultuur Noël Lebens: “Voorop staat dat het initiatief én de verantwoordelijkheid bij de verenigingen en hun koepelorganisaties zelf ligt en dat de regeling van onderop gedragen wordt. Daarom hebben we de uitwerking samen met het verenigingsleven ter hand genomen. Dat heeft geleid tot vier concrete regelingen die de toekomst van de Limburgse Volkscultuur helpen waarborgen en die de verenigingsbegroting ontlasten. Ik denk dat we met deze uitwerking de wortels van de Volkscultuur in Limburg voeden.”

1) Instrumentarium en uniformen
Geen enkele Limburgse harmonie, fanfare, brassband, schutterij en zangkoor kan zonder instrumentarium en uniformen. Deze kosten leggen een zware druk op de verenigingskas.
Voor een periode van vier jaar wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 250.000,- beschikbaar gesteld aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het uitgangspunt is dat een vereniging – in lijn met de PBCF voorwaarden – gedurende deze periode een subsidieaanvraag voor de kosten van uniformen, (begeleidings)instrumenten en buksen bij het PBCF kan indienen. De door het PBCF gehanteerde bedragen worden met deze regeling verdubbeld. Doordat verenigingen slechts eenmaal hoeven aan te vragen, wordt bureaucratie vermeden en de werklast van verenigingen beperkt.

2) Opleiding en talentontwikkeling
Opleidingen voor musici en talenten komen vaak door de hoge kosten op de begroting in het gedrang. Om de verenigingen op dit punt te ontlasten en de kosten van de verenigingen te laten dalen, is gekozen voor een aanzienlijke impuls in de opleidingsbehoefte en talentontwikkeling. De ontwikkeling van het muzikale talent geldt zowel voor jong, als oud. Voor opleiding en talentontwikkeling wordt voor de koepelorganisaties en hun bijbehorende verenigingen een totaalbedrag van € 3.000.000,- voor vier jaar ter beschikbaar gesteld. Dit wordt opgenomen in de bestaande subsidiestructuur bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Op deze manier wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige ondersteuningsstructuur van de koepelorganisaties.

3) Ondersteuning besturen
Bestuurskracht is van groot belang om de Limburgse volkscultuur te borgen. De regeling ‘ondersteuning besturen’ voorziet in financiële middelen voor workshops ter versterking van die bestuurskracht. De verenigingen en koepels zien dat er een slag moet worden gemaakt op het gebied van onder andere PR, (digitale) communicatie, ledenwerving en fondsenwerving. Ondersteuning kan zich hierop richten. Om de besturen een financiële impuls te geven om ‘up to date’ en ‘up to grade’ te blijven wordt een totaalbedrag van € 300.000,- voor vier jaar beschikbaar gesteld. Ook dit wordt opgenomen in de bestaande subsidiestructuur bij het Huis voor de Kunsten Limburg.

4) Innovatieve Arrangementen
Om aantrekkelijk te zijn voor de aanwas van nieuwe beoefenaars en tegelijkertijd een uitdaging te bieden voor de actieve en passieve leden van de diverse verenigingen, dient het Limburgse cultuurveld voordurend in beweging te zijn en te streven naar vernieuwende impulsen in de vorm van evenementen of faciliteiten. Hiervoor wordt een totaalbedrag ter beschikking gesteld van € 700.000,- voor vier jaar.

Uitvoering
Voor de uitvoering van de motie is aansluiting gezocht bij reeds bestaande werkstructuren bij het Huis voor de Kunsten Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg. De nadere uitwerking wordt door beide organisaties ter hand genomen. Via de reguliere informatiekanalen van het Huis voor de Kunsten Limburg (http://www.hklimburg.nl/ ) zal tijdig worden bericht over de start en de wijze van de operationele uitvoering.Posted in: roerdalen