pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By november 4, 2019 12:11 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Antwoord B en W Roerdalen over armoedebestrijding

Roerdalen – Burgemeester en wethouders van Roerdalen hebben bij de beantwoording van de begrotingsvragen 2019 van diverse fracties ook
over de armoedebestrijding en eenzaamheid van mensen als volgt gereageerd. (Wij als Roerdaljournaal.nl hebben een tijd geleden de vraag ook al geopperd)
Het antwoord van B en W luidt letterlijks als volgt in het begrotingsstuk Participatie, ondersteuning en zorg:

“Het aantal uitkeringsgerechtigden is als gevolg van een gunstige economische ontwikkeling sterk gedaald. Daarnaast zij er mooie initiatieven (denk hierbij onder andere aan de voorzieningenwijzer) en worden ook in dit werkveld keukentafelgesprekken gevoerd die er toe moeten leiden dat de inkomenspositie van onze uitkeringsgerechtigden wordt versterkt.
Punt van aandacht en zorg is (en blijft) het signaleren van (verborgen) armoede. Verschillende fracties benoemen dit in hun reactie. Armoede is in onze gemeente gedefinieerd als een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ondanks het feit dat we stevig hebben geïnvesteerd in het toegankelijk maken van de beschikbare voorzieningen hebben we deze groep onvoldoende bereikt. Om die reden willen we de voorzieningenwijzer via een spreekuur op andere (publieke) plaatsen (bijvoorbeeld de bibliotheek, een bijeenkomst van de ouderenvereniging) onder de aandacht brengen.

Een gebrek aan inkomen leidt, vooral bij ouderen, vaak tot eenzaamheid. Om die reden onderschrijven we de gedachte dat het sociaal team een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bestrijden van verborgen armoede én eenzaamheid. Daarom wordt de consulent werk en inkomen opgenomen in het sociaal team en kan de zorgverlener in de thuissituatie direct reageren en door de inzet van een inkomensconsulent direct actie ondernemen.
In het woord ‘verborgen’ ligt opgesloten dat armoede en eenzaamheid niet altijd zichtbaar zijn. Daarbij komt dat dit onderwerp ook door hen die dit dagelijks ervaren niet gemakkelijk bespreekbaar wordt gemaakt. Mensen schamen zich om hulp te vragen. Wij willen dit doorbreken. Dit vraagt iets van onze consulenten en de door ons ingeschakelde zorgprofessionals. Wij willen dat mensen in (potentiële) armoede in zowel formele als informele contacten op basis van de principes van positieve gezondheid en de omgekeerde toets als gelijkwaardig en met vertrouwen worden benaderd. We vinden het belangrijk om op deze manier de taboes rond armoede en eenzaamheid bespreekbaar te maken en blijven uitdragen dat in Roerdalen iedereen mee moet kunnen doen. Dat blijven we uitdragen. In ons beleid, in onze communicatie én in houding en gedrag. Met als doel de taboes te doorbreken en het bereik te vergroten onderzoeken we de mogelijkheden ervaringsdeskundigen uit deze doelgroep in te zetten.
De afgelopen jaren is het budget voor armoedebestrijding bij lange na niet gebruikt. Dit budget, de zogenaamde Kleinsma-gelden, is bedoeld voor het bestrijden van armoede voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De afgelopen jaren hebben we o.a. door het voeren van maatwerkgesprekken bij (een ouder)gezinnen op dit gebied al veel bereikt. Alhoewel het bestrijden van armoede – ook in preventie en vroeg-signalering – speerpunt van beleid blijft hebben we er, ook al omdat we er van overtuigd zijn dat het beschikbare budget toereikend is, voor gekozen een deel van dit budget ‘vrij te spelen’. Mocht blijken dat het resterende bedrag niet toereikend is (en daar gaan we niet vanuit) dan zullen we dit in de halfjaarrapportage melden”. Tot zover de reactie van B en W oPosted in: algemeen, roerdalen