pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 20, 2014 2:51 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Begroting Roermond: in top 5 goedkoopste gemeenten Limburg

Roermond – Roermond heeft een sluitende begroting volgend jaar: de lasten stijgen niet bovenmatig en zijn gelijk aan de inflatie: 1,5 procent. Daarmee behoort Roermond tot de top 5 goedkoopste gemeenten in Limburg.
Vrijdag 19 september presenteerde wethouder Frans Schreurs van Financiën namens het college van B&W de begroting 2015. Ondanks de Rijksbezuinigingen staat de Gemeente Roermond er financieel goed voor.

De begroting is meerjarig sluitend en er is ruimte voor extra inzet, met behoud van de financiële positie. Daarmee voldoet Roermond ook aan de voorwaarden van de provincie om de komende jaren in aanmerking te komen voor de meest lichte vorm van financieel toezicht.
Wethouder Schreurs: “Ondanks de te verwachten bezuinigingen geeft de begroting 2015 onverwacht meer financiële ruimte door de effecten van de meicirculaire. Deze incidentele ruimte in de begroting benutten we om de ambities uit het coalitieakkoord om te zetten in concrete maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn een wijkbudget voor bewonersinitiatieven, innovatieve en duurzame projecten, evenals de ondersteuning van starters op de woningmarkt door het voortzetten van de startersleningen”.

Met de voorstellen in de begroting 2015 wordt het eerder in gang gezette programma ‘Economisch Stimulerend en Sociaal Verbindend’ voortgezet. In het komende jaar wordt meer dan 3 miljoen euro uitgetrokken voor projecten die de lokale economie stimuleren, de arbeidsmarkt versterken en de sociaal zwakkeren ondersteunen. Zo wil het college nadrukkelijk ruimte bieden aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om samen vorm te geven aan de stad Roermond.
Ook vertrouwt het college in de eigen kracht van mensen. Wie voor zichzelf kan zorgen, krijgt daarvoor de ruimte. Wie dat niet lukt (thuis, op school, in straat en buurt, door verwaarlozing, armoede, angst of eenzaamheid), kan op de lokale overheid rekenen.
De goede financiële basis maakt het mogelijk op een aantal terreinen extra inzet te plegen zoals:
ondersteuning van bewonersinitiatieven in de wijk;
voortzetting van het armoedebeleid;
gemeentelijke bijdrage ten behoeve van startersleningen;
extra ondersteuning van ondernemers;
ondersteuning van activiteiten in het kader van meer bewegen voor ouderen;
ondersteuning van burgerinitiatieven en betere communicatie;
integrale veiligheid, toezicht en handhaving;
een structurele bijdrage voor de bevordering van het toerisme;
het opstellen van een nieuwe lange termijn visie.
In totaal wordt voor nieuwe beleidsvoornemens ruim 1 miljoen euro uitgetrokken. Het college van B&W is zeer terughoudend geweest met maatregelen, die meerjarig op de begroting drukken, omdat het de financiële positie ook naar de toekomst toe gezond willen blijven houden. De lastendruk voor de inwoners wordt zo laag mogelijk gehouden. De gemiddelde lastendruk stijgt niet meer dan de inflatie. Dit betekent dat de gemiddelde belastingdruk voor het gemeentelijk belastingpakket (onroerende zaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing) volgend jaar toeneemt met 1,5%. Daarmee heeft Roermond, op 3 gemeenten na, de laagste belastingdruk van Limburg.
De gemeente staat aan de vooravond van drie grote sociale decentralisaties: Jeugdzorg, Wmo en Participatie. De complexiteit van de uitvoering binnen gemeenten zal fors toenemen. Bovendien gaan de drie decentralisatieoperaties gepaard met flinke bezuinigingsdoelstellingen, die worden opgelegd door de Rijksoverheid. Deze forse opgave vraagt om samenwerking in de regio, om duidelijke keuzes en om anticiperen op wat komen gaat. Uitgangspunt tijdens de voorbereiding op deze ingrijpende veranderingen is goede en bereikbare zorg, maatwerk en een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners van onze stad.
Het college ziet het als een uitdaging om de gemeente de komende jaren financieel, economisch en sociaal gezond te houden. Om dit te realiseren wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat de samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties voorop staat. Dat is ook de kern is uit het coalitieakkoord: ’Mensen maken onze stad’.
Het Sprekersplein van 5 november staat geheel in het teken van de behandeling van de begroting. De begroting 2015 wordt door de gemeenteraad besproken tijdens de raadsvergadering op 13 november.Posted in: roermond