pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 3, 2014 6:16 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Hulp provincie Limburg(zonodig) bij overname zorgtaken door gemeenten

Roerdalen /Maastricht – Eind maart 2014 concludeerde de commissie Van Geel dat alle Limburgse gemeenten bijzonder geëngageerd bezig zijn met de aanstaande decentralisaties in het sociaal domein, maar dat ze nog niet klaar zijn voor de nieuwe taken die in 2015 op ze afkomen. Samenwerking is daarbij een sleutelbegrip. De Limburgse gemeenten hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Ze herkennen zich in het rapport en de zorgpunten en hebben de resultaten en aanbevelingen in hun collegeprogramma’s verwerkt.

Volgens gouverneur Theo Bovens geven de Limburgse gemeenten blijk van een groot verantwoordelijkheidsbesef: “Er moet nog veel werk verzet worden, maar de wijze waarop de gemeenten dit oppakken geeft vertrouwen. Sommige regio’s vragen daarbij een extra zetje in de rug. Zij kunnen rekenen op onze steun”. Als vervolg hierop gaat de Provincie Limburg in overleg met Vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG) verkenners benoemen die de gemeenten op een aantal onderdelen ondersteunen op weg naar de decentralisaties in 2015.

Gemeenten krijgen er vanaf 2015 veel sociale taken bij en zullen dit met minder middelen moeten doen. Voor de Provincie Limburg aanleiding om te laten onderzoeken in hoeverre de Limburgse gemeenten hier klaar voorzijn en wat ze nog aan steun nodig hebben. De commissie Van Geel ging met deze opdracht aan de slag. Eind maart 2014 presenteerde de commissie haar bevindingen in het rapport ‘Betrokken, dichtbij en niet alleen’ (pdf, 4 MB) en zijn gemeenten, al dan niet in samenwerkingsverband, met de resultaten en aanbevelingen aan de slag gegaan. Zij rapporteerden hierover aan de Provincie en gaven daarbij aan in hoeverre ze ondersteund willen worden.

Beeld per regio

Noord-Limburg
Sinds het verschijnen van het rapport Van Geel in maart dit jaar heeft de regio Noord-Limburg op het gebied van samenwerking zelf al behoorlijke stappen gezet. Zij toont zich bewust van het belang om deze lijn door te zetten. De Provincie Limburg ondersteunt de gemeente Mook en Middelaar al bij de dubbele oriëntatie op de regio Venlo en de regio Nijmegen. Dit zal tijdelijk geïntensiveerd worden.

Midden-Limburg
In Midden-Limburg is ersprake van goede samenwerking. De implementatie van de Participatiewet wordt al op de schaal van Midden-Limburg vorm gegeven. Bij de twee andere decentralisaties wordt op dit moment op sub-regionale schaal samengewerkt. De gemeenten willen deze samenwerking op onderdelen gaan verbreden naar de schaal van Midden-Limburg.

Westelijke Mijnstreek
De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn nog zoekende in hun samenwerking. Volgens de Provincie zou de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek en de samenwerking van de VONSS-gemeenten (Voerendaal-Onderbanken-Nuth-Simpelveld-Schinnen) naast el­kaar kunnen bestaan, mits de VONSS-gemeenten hun samenwerking blijven richten op lokale taken. Dat geldt ook voor het naast elkaar bestaan van de samenwerking tussen de Parkstad-gemeenten en de VONSS-gemeenten. Verder heeft de Provincie Limburg kennis genomen van het cultuuronderzoek van de gemeente Stein. De Provincie zal de vervolgstappen van het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van dit onderzoek en het voorgestelde transitieplan actief volgen.

Parkstad
In Parkstad verloopt de samenwerking op het gebied van AWBZ/Wmo en Jeugd goed. De samenwerking op het gebied van de Participatiewet behoeft daarentegen aandacht. Een ander belangrijk aandachtspunt in Parkstad is dat de gemeente Heerlen een ander beeld heeft van haar positie en functie in de samenwerking dan de overige gemeenten in Parkstad. Verder geeft de gemeente Onderbanken aan voor het slagen van de decentralisaties afhankelijk te zijn van samenwerking. De gemeente Onderbanken brengt op dat gebied zelf enkele zorgen onder de aandacht. De Provincie zal in het najaar voor Parkstad een visie op de regionale bestuurlijke organisatie laten maken. Daarin wordt de in het convenant ‘Koers voor Limburg’ beoogde herijking van de governance in Zuid-Limburg met een omslag van agendasetting naar uitvoering meegenomen. Een duurzaam bestuurlijk toekomstperspectief voor de gemeente Onderbanken zal tevens deel uit maken van deze visie.

Maastricht en Heuvelland
In de regio Maastricht en Heuvelland wordt in toenemende mate, ook op het gebied van de sociale dienstverlening, samengewerkt op schaal van de regio.

Vervolg
De Provincie Limburg gaat in overleg met de Vereniging van Limburgse Gemeenten verkenners benoemen voor de Limburgse regio’s. Zij zullen de wijze waarop wordt samengewerkt binnen de Limburgse regio’s monitoren en daarin een ondersteunende rol vervullen. De regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek krijgen daarbij speciale aandacht. Het streven is om de verkenners nog voor de zomervakantie te benoemen, zodat ze direct na de zomer kunnen starten. Tot slot nodigt de Provincie Limburg de gemeenten in Noord- en Zuid-Limburg uit om op regionale schaal voor gemeenteraadsleden een bijeenkomst te beleggen voor een nadere toelichting op, en dialoog over de conclusies en aanbevelingen uit de rapportage van de commissie Van Geel. In Midden-Limburg heeft dit al op 15 april 2014 plaatsgevonden. De Provincie ondersteunt deze initiatieven.

Rol Provincie
Zowel de gemeenten, als de Ministervan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spreken waardering uit voor de agenderende en kritisch signalerende rol die de Provincie Limburg op weg naar de decentralisaties in 2015 neemt. De minister heeft daarbij aangeboden mee te willen werken aan de verdere ondersteuning van de Limburgse gemeenten.

More Sharing ServicesShare | Share on email Share on print Share on facebook Share on twitter Share on google Share on linkedin Share on nujij
Print pagina Laatst gewijzigd: 03 juli 2014Posted in: roerdalen