pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 14, 2014 8:04 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl : Inwoners Roerdalen best tevreden over afval-dienstverlening

Roerdalen – De gemeente Roerdalen werkt momenteel aan een toekomstvisie over afvalinzameling en -verwerking. In dit kader wil de gemeente graag van haar inwoners weten hoe zij over de afvalinzameling in hun gemeente denken. Bijna 400 inwoners vulden een vragenlijst over dit onderwerp in. Uit de resultaten blijkt dat men over het algemeen tevreden is over de frequentie en de manier van afval inzamelen van bijvoorbeeld restafval, gft-afval, kunststof en oud papier. Ook blijkt dat inwoners van de gemeente Roerdalen fanatiek zijn in het scheiden van afval: liefst 61% scheidt altijd al het afval. Hieronder vindt u een samenvatting van het onderzoek.
Afvalinzameling
Een ruime meerderheid van de respondenten is tevreden over het aantal keer dat restafval, gft-afval en kunststof wordt opgehaald. Toch geeft ook ongeveer een vijfde van de respondenten aan ontevreden te zijn over de frequentie bij restafval en plastic. Uit de open antwoorden blijkt dat zij vinden dat dit afval vaker opgehaald mag worden. Ook het gft-afval mag van een aantal respondenten vaker opgehaald worden.
Over de inzameling van de overige afvalsoorten variëren de meningen. Over de inzameling van oud papier, glas, textiel, oud ijzer en kerstbomen is een grote meerderheid tevreden. Het minst tevreden is men over de inzameling van grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval. Uit de open antwoorden blijkt dat inwoners niet tevreden zijn over de kosten hiervan. Voor klein chemisch afval geldt bovendien dan men voor kleine hoeveelheden niet graag naar de milieustraat rijdt. Verder geven vrijwel alle respondenten die gebruik gemaakt hebben van de toelichtings-functie bij grof groenafval aan dat zij graag zien dat dit weer gratis opgehaald of weggebracht moet kunnen worden.
Afval scheiden
Inwoners van de gemeente Roerdalen scheiden vrijwel al hun afval. Liefst 61% geeft aan altijd het afval te scheiden. Oud papier wordt door vrijwel iedereen altijd apart gehouden (96%). Inwoners scheiden hun afval met name uit milieuoverwegingen of ‘omdat dat zo hoort’.
De voorgelegde maatregelen om mensen nog meer afval te laten scheiden, blijken niet altijd het gewenste effect te hebben. Opvallend is dat vooral de monetaire maatregelen (verhoging tarief restafval, geld terug krijgen bij minder dan 14x aanbieden en gft-afval vaker ophalen tegen betaling) een meerderheid van de respondenten niet zal aanzetten tot meer afval scheiden. Aparte voorzieningen voor blik, drankverpakkingen, kringloop-producten en de chemokar, blijken daarentegen effectiever.
De milieustraat
Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de respondenten tevreden is over de bewegwijzering, het personeel, de netheid en de doorlooptijd van de milieustraat. Men is minder tevreden over de openingstijden en de tarieven.
Nieuwe ontwikkelingen
Een tweetal nieuwe initiatieven voor afvalinzameling in de gemeente Roerdalen is voorgelegd aan de panelleden. Over het eerste idee, containerparkjes per kern, zijn panelleden gematigd positief (38% zeer positief, 28% meer positief dan negatief). Een vijfde van de respondenten staat negatief tegenover dit idee. Uit de open antwoorden blijkt dat men vooral bang is voor zwerfafval rondom de parkjes of dat men niet extra wil betalen voor de komst van de containerparkjes. Er zijn geen significante verschillen in antwoorden tussen de kernen.
Het tweede initiatief betreft het opstarten van kringloopactiviteiten in Roerdalen. Uit de resultaten blijkt dat inwoners hier erg positief tegenover staan.
Dienstverlening Roerdalen
Wanneer men een vraag of klacht heeft met betrekking tot afvalinzameling, neemt 35% telefonisch contact op met de gemeente Roerdalen, 40% neemt per e-mail of via internet contact op met de gemeente. Slechts enkele mensen nemen contact op met Reinigingsdienst Maasland of spreken beladers van de vuilniswagen aan. Opvallend is dat inwoners uit Vlodrop relatief vaak contact opnemen met Reinigingsdienst Maasland bij vragen of klachten.
Uit het onderzoek blijkt verder dat het voor inwoners niet altijd duidelijk is met welke vragen of klachten ze bij de gemeente terecht kunnen en welke ze aan Reinigingsdienst Maasland moeten stellen. Ruim een kwart heeft wel eens een vraag of klacht over afvalinzameling bij de gemeente neergelegd.
Dienstverlening RDM
Over de dienstverlening van Reinigingsdienst Maasland is een grote meerderheid tevreden.
Informatievoorziening
Informatie over afvalinzameling wordt door de respondenten met name uit de gemeentekalender, de website van de gemeente of de Trompetter gehaald. Men is tevreden over de hoeveelheid informatie die zij hierover van de gemeente ontvangen. Een derde geeft aan toch nog af en toe informatie te missen. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan een kaartje met inzamelpunten. Daarnaast geeft 29% aan niet te weten waar ze terecht kunnen met vragen of klachten.
Tot slot is respondenten gevraagd naar hun mening over een afvalapp. Ongeveer 60% van de respondenten geeft aan dit als ‘handig’ te beschouwen, waarvan de helft het ook zeker zou gebruiken. Ruim een vijfde deel vindt een afvalapp overbodig en nog eens een vijfde deel heeft geen smartphone.Posted in: roerdalen