pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 12, 2020 10:09 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Limburgse gouverneur blikt naar 2030

Bo­vens: “Lim­burg in 2030: be­ter in ba­lans”

We lichten er enkele voorspellingen voor u uit:

Economie in balans

We mo­gen el­kaar fe­li­ci­te­ren dat onze eco­no­mie zich nu op een hoog­vlak­te be­vindt. Iets wat we voor­al te dan­ken heb­ben aan dat Rijn­lands mo­del; waar­in spe­ci­fiek de 3 O’s – van over­heid, on­der­ne­mers en on­der­wijs & on­der­zoek – sa­men hun ver­ant­woor­de­lijk­heid pak­ten. De tri­ple he­lix dus. Ik voor­spel u dat de drie O’s in 2030 ge­zel­schap heb­ben ge­kre­gen van een vier­de O. De O van ‘ons’, waar­in óók de bur­ger – de Lim­bur­ger – zijn rol – en ver­ant­woor­de­lijk­heid – pakt.

Omgeving in balans

Da­mes en he­ren, we kun­nen er niet om­heen. Er is geen Pla­net B. Al­les moet an­ders. Ik voor­spel u dat Lim­burg het nieu­we Hous­ton wordt. Het nieu­we Hous­ton, com­pleet met de kweek­bur­ger, de Ein­stein­te­le­scoop en met de eer­ste Ne­der­land­se lucht­ha­ven van waar­uit je in 2030 vol­le­dig met elek­tri­sche vlieg­tui­gen vliegt. Maar bo­ven­al voor­spel ik ook dat wij al­len veel meer in ba­lans ra­ken met onze om­ge­ving. Hoe we hier­in wer­ken, le­ven en be­staan.

Bestuur in balans

Een bij­zon­de­re ba­lans-oe­fe­ning is na­tuur­lijk hier in het gou­ver­ne­ment in gang ge­zet. Met dat al­ler­eer­ste ex­tra­par­le­men­tai­re col­le­ge. Het is en blijft nog zoe­ken en wen­nen – ter­men als co­a­li­tie en op­po­si­tie krijg je nou een­maal niet zo snel uit het col­lec­tie­ve ge­dach­te­goed ge­zet – maar wil wel recht doen aan de uit­slag van de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen van af­ge­lo­pen maart. Waar­mee de kie­zer wel­licht het ge­voel kan her­win­nen dat zijn of haar stem er­toe doet. Maar te­ge­lijk be­seft dat nooit één par­tij, één ide­o­lo­gie de over­hand kan krij­gen. De rijk­dom van onze de­mo­cra­tie blijft im­mers dat we op zoek moe­ten blij­ven naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt. Op­dat wij, die her­won­nen vrij­heid van toen waard blij­ven. Hoe dan ook, ik voor­spel dat in 2030 deze hier in Lim­burg ge­ïn­tro­du­ceer­de be­stuurs­vorm ook bui­ten Lim­burg kans maakt op een toe­komst.

Ook staat gouverneur Bovens in zijn speech stil bij de vele activiteiten die het afgelopen jaar en het aankomend jaar in het kader van 75 jaar bevrijding plaats vinden en vonden en de waarde die dat voor de Limburgse samenleving heeft.

Daarnaast accentueert hij ook dit jaar traditiegetrouw in zijn toespraak een aantal markante, maar nog steeds actuele momenten uit de geschiedenis. Dat doet hij in de vorm van een quiz.

U kunt de volledige toespraak via het PDF-document hiernaast nalezen.
Of bekijk de toespraak via de facebookpagina van de Provincie Limburg.Posted in: algemeen