By september 3, 2012 8:25 pm Lees verder →

Sloop St. Ludwig-gebouw Vlodrop mag voorlopig: voor 23 nov. definitief besluit

Roerdalen – St. Ludwiggebouw in Vlodrop-Station mag worden gesloopt. Althans dat is de visie tot nu toe. Er is geen realistische mogelijkheid tot herbestemming, zo conluderen B en W thans , alles overwegende. Vandaar dat men thans positiever staat tegenover een sloopvergunning.

Op 17 februari 2012 heeft de Stichting Meru een omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van het klooster St. Ludwig. Het college van burgemeester en wethouders heeft thans, op 11 september 2012 een positief ontwerp-besluit genomen. Vanaf maandag 17 september 2012 ligt dit ontwerp-besluit ter inzage. Vanaf die datum kan iedereen zes weken lang een zienswijze indienen. Naar verwachting zal vóór 23 november 2012 een definitief besluit worden genomen.

Bij het nemen van deze beslissing heeft het college van Burgemeester en Wethouders alle bij het besluit betrokken belangen uitvoerig afgewogen. Het college benadrukt dat de monumentale status van het klooster St. Ludwig als een gegeven wordt beschouwd en dat deze monumentale waarde ook een belangrijk element in de belangenafweging heeft vervuld. Op basis van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd, is het college echter van mening dat er geen realistische mogelijkheden tot herbestemming aanwezig zijn. In het licht van de eerdere uitspraken van de Raad van State is daarom besloten om een positief ontwerp-besluit ter inzage te leggen.

Handhavingstraject
Naast de procedure inzake vergunningverlening loopt ook een handhavingstraject. Dit hield in dat het klooster St. Ludwig hersteld en behouden moest worden. Het college heeft ten aanzien van de last onder dwangsom besloten de begunstigingstermijn op te schorten.

Bekendmaking
De openbare publicatie van alle relevante stukken is te vinden onder bekendmakingen op de site van de gemeente..Posted in: roerdalen