pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 30, 2010 10:47 am Lees verder →

Veel koninklijke lintjes in Roermond/Swalmen e.o.

Roermond – Bij gelegenheid van Koninginnedag zijn in de gemeente Roermond een aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hieronder vindt u een overzicht van deze onderscheidingen (in volgorde van uitreiking).

Burgemeester Henk van Beers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Gouverneur Leon Frissen heeft op 29 april 2010de versierselen overhandigd die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan burgemeester Henk van Beers. Van Beers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten, al dan niet in het verlengde van zijn functie als burgemeester.

Van Beers was van 1986-1992 wethouder in de gemeente Rosmalen. Van 1992-1996 was hij burgemeester van de Noord-Brabantse gemeente Bakel & Milheeze, nadien van Laarbeek (1997-2003). Sinds 2003 is hij burgemeester van Roermond.

In het verlengde van zijn functie als burgemeester, maar veelal ook daarbuiten vervult en vervulde Van Beers gedurende een periode van meer dan 35 jaar diverse nevenfuncties. Hij is actief (geweest) op het gebied van toerisme en recreatie, onderwijs, politiek, cultuur, mediabeleid, veiligheid, internationale samenwerking, milieu, (gezondheids)zorg en welzijn.

Hij was onder meer voorzitter van de Raad van Advies van de Streek VVV Peelland, voorzitter van het bestuur van de Brabantse Museum Stichting, voorzitter van het Streekarchivariaat Peelland, voorzitter van het bestuur van het Steenkamp Instituut Brabant en lid van het dagelijks bestuur van de Hulpverleningsregio Zuidoost Brabant.

Momenteel is Van Beers lid van het dagelijks bestuur van de Euregioraad Rijn-Maas-Noord, lid van het dagelijks bestuur van het Platform Middengrote Gemeenten (MIGRO), voorzitter van de Stichting 1443, lid van het dagelijks bestuur en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, lid van de bestuurscommissie GHOR van het Landelijke Veiligheidsberaad en voorzitter van het Antidiscriminatieloket Noord-Limburg i.o.

De Gouverneur overhandigde de versierselen aan Van Beers op donderdag 29 april 2010 om 11.30 uur in de statenzaal van het stadhuis van Roermond.
De burgemeester was kort daarvoor zélf onderweg om Koninklijke onderscheidingen uit te reiken aan diverse inwoners van de gemeente Roermond

Dat zijn:

De heer Theo Bams (78) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bams staat mensen bij die hulp vragen bij belastingaangiften, bijstandsaanvragen of aanvragen voor bijzondere bijstand. Zijn contactenbestand, waarvan ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeente veelvuldig gebruik maakt, beslaat ongeveer 300 personen. De heer Bams is voor de afdeling Sociale Zaken dan ook vaak een vraagbaak op het gebied van hulpverlening. Ook neemt decorandus vaak het initiatief om de gemeentelijk instanties op (vaak verborgen) schrijnende situaties of probleemgevallen te attenderen en daarover met de gemeente in overleg te treden.
Daarnaast is hij vanaf 1968 tot heden collectant/wijkhoofd van het KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting.

Mevrouw Marlie Wiermans (64) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als bestuurslid van Veldeke zet mevrouw Wiermans zich al vele jaren in voor het behoud van het Roermondse dialect en de Roermondse cultuur.
Zij is mede organisator en tevens presentatrice van diverse thema-avonden van Veldeke. Ook is zij mede-organisator van de zogenaamde literaire wandelingen in Roermond en van het jaarlijkse ‘Roermonds Dictee’.
Verder was Marlie Wiermans prominent betrokken bij het parochiewerk. Buiten het reguliere bestuurswerk zorgde zij voor de wekelijkse kerkversieringen, organiseerde zij mede de vastenactie, parochiefeesten en de verkoop van derdewereldartikelen
Na de fusie met de Parochie Kapel in het Zand, in dit proces heeft zij ook een prominente en bindende rol gespeeld, heeft zij ook in het nieuwe ‘werkgebied’ haar taken als lid van het nieuwe bestuur met volle overgave opgepakt. In de fusieparochie verzorgt zij reeds jarenlang de communievoorbereiding.

Mevrouw Petra Stals (60) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Petra Stals is meer dan alleen balletlerares. Jaarlijks heeft zij ongeveer 300 leerlingen die in leeftijd variëren van 3 tot 80 jaar. De achtergrond van deze leerlingen is zeer divers en varieert van tieners die doorstromen naar een hoger niveau tot senioren en verstandelijk gehandicapten waarbij het bewegen voorop staat. Zij stelt zich niet alleen op als een professionele docente maar zij beschouwt de lessen ook als een middel om leerlingen een zinvolle tijdbesteding te geven of – met name de ouderen – uit hun sociale isolement te halen. Ook hebben kinderen uit sociaal zwakkere milieus of culturele achtergronden haar speciale aandacht.

De dansschool van mevrouw Stals wordt regelmatig gevraagd om medewerking te verlenen aan culturele evenementen. Vaak gaat daar een maandenlange voorbereiding aan vooraf, zoals het instuderen van bepaalde dansen en het vervaardigen van kostuums. Deze kostuums worden door haar ontworpen en onder haar leiding door vrijwilligers vervaardigd, In veel gevallen neemt mevrouw Stals de kosten van deze kostuums voor haar eigen rekening.
Ook geeft zij op min of meer vrijwillige basis jaarlijks dansles aan leerlingen in Suriname om daar het niveau op een hoger peil te brengen.

De heer Jan Huyskens ( 70) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Huyskens zet zich sinds vele jaren op alle fronten in voor het behoud van de Limburgse tradities, de cultuur en het dialect. Zijn werk als componist en liedjesschrijver en bij tijd en wijle ook als schrijver van gedichten, ontmoet binnen de gemeenschap Roermond (met niet zelden ook een uitstraling naar de regio) veel waardering.

Hij schreef o.a. teksten voor de revue’s van de carnavalsvereniging, maar ook voor de personeelsavonden van het St. Laurentiusziekenhuis en niet te vergeten de volkse opera Schinderhannes. Zijn teksten zijn over het algemeen maatschappijkritisch en hekelen actuele gebeurtenissen en personen van kerk en overheid in de Roermondse samenleving.

Begin 1970 heeft de heer Huyskens de leiding en de uitvoering van de carnavalsavonden van D’n Uul ter hand genomen. Hij formeerde een soort dentank waarin alle disciplines van een carnavalsavond vertegenwoordigd waren. Deze formule heeft jarenlang tot veel succes geleid.

De heer Ton Maessen (65) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1980 tot 2009 is de heer Ton Maessen onafgebroken penningmeester van RZ. Thans beheert hij
de ledenadministratie.
Hij is verder nauw betrokken geweest bij de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw in 2003, als secretaris en penningmeester van de Vereniging Clublokaal RZ.
Verder is hij betrokken bij het opzetten en organiseren van activiteiten, meest in het bijzonder de financiële kant van de jarenlange Open Water Wedstrijd van RZ.
Ook fungeert hij als speaker tijdens wedstrijden, is hij coördinator van het Trimzwemmen en is hij betrokken bij de Sectie binnenwater in Roermond (overleg tussen gebruikers van het zwembad met de gemeente.

Naast zijn penningmeesterschap van de Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand organiseert hij voor de leden van deze vereniging ook activiteiten.

De heer Eric Munnicks (51) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Munnicks is begonnen met collecteren voor de Kankerbestrijding in 1976. In 1999 nam hij het wijkhoofdschap van de binnenstad van Roermond over. Het vinden en aansturen van voldoende collectanten in de binnenstad vergt veel inzet. Uiteindelijk lukt het ieder jaar weer om voldoende mensen op de been te krijgen. Daarnaast is hij bestuurslid van de Kankerbestrijding, afdeling Roermond. Hij is penningmeester, redactielid van de afdelingskrant, notulist van de vergaderingen, vlaggenist en ambassadeur van het KWF Kankerbestrijding. Ook is hij nog collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting.

In 2002 nam hij de beslissing om een boek te schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Zijn al grote hoeveelheid informatie werd verder uitgebreid met gegevens uit binnen- en buitenland. Bezoeken aan de rijksarchieven in Nederland, Duitsland en Engeland leverden stapels informatie op, specifiek over Roermond en omgeving. Ook werd veel informatie verkregen van inwoners uit Roermond die de oorlog van dichtbij hebben meegemaakt. In 2006 startte hij met het boek. Ieder vrij uurtje, vrije dag, weekend en vakantie werd aan het boek besteed. Tussendoor werden vaak nog mensen bezocht om passages te verifiëren. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven. Hierdoor moest hij ook zelf voor de sponsoring, de lay-out, het drukwerk, de boekpresentatie en een tentoonstelling zorg dragen. Op 9 november 2007 werd het boek in Roermond gepresenteerd. Tijdens deze presentatie ontving de burgemeester van Roermond het eerste exemplaar. Inmiddels werkt hij aan een nieuw uitgave waarin gegevens uit de ‘National Archives’ in Washington DC zullen worden verwerkt.

De heer Chris Clout (70) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Brass Band “MERUM” werd in 1950 opgericht als fanfare-orkest. In een korte periode bereikte men vele muzikale hoogtepunten, waaronder diverse landskampioenschappen. In 1980 werd het fanfare-orkest omgevormd tot Brass Band. Wederom volgden klinkende resultaten. In 2005 werd tijdens het WMC te Kerkrade een 2e plaats verworven met het hoogste aantal punten voor het verplichte werk. Het repertoire omvat originele werken en transcripties van alle mogelijke stijlen waardoor een voor het publiek flitsend programma gegarandeerd kan worden. De heer Clout is de drijvende kracht en initiator achter/van de vereniging. Daarnaast verzorgt hij de coördinatie van de jeugd(opleiding). Van 1965 tot 2008 had de fanfare St. Ceacilia uit Herten een ‘eigen’ jeugdensemble, te weten ‘jeugdfanfare Herten’. Vanaf juni 2008 is een samenwerking aangegaan met zustervereniging Brassband Merum, om te komen tot één gezamenlijk jeugdorkest voor de gemeenschap. Dit jeugdorkest werd Musica Hemeo genoemd. De heer Clout is sinds 1965 dirigent/instructeur van het jeugdorkest. Decorandus geeft bij hem thuis aanvullend theoretisch en praktisch muziekonderwijs aan de leden van het jeugdorkest.
Tot slot is decorandus instructeur/dirigent van het huisorkest van het Witte Kerkje in Roermond. Dit orkest bestaat voornamelijk uit senioren.

De heer John Claessen (68) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

John Claessen was 36 jaar bestuurslid van Volleybalver. S’62. Gedurende deze periode was hij penningmeester, wedstrijdsecretaris, 30 jaar scheidsrechter en verbindingsman bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). Kortom hij was jarenlang een van de drijvende krachten achter de Swalmer volleybalvereniging.
Als wedstrijdsecretaris van de Midden-Limburgse afdeling van de NEVOBO is hij o.m. belast met de competitie-indeling.
Als lid van de EHBO is John Claessen reeds vele jaren als hulpverlener aanwezig bij diverse evenementen en als koster maakt hij de kerk gereed voor de diensten en is hij tevens acoliet.
Ook is hij bijna 40 jaar lid van Carnavalsvereniging de Hopsjlokkers uit Swalmen.
Verder is hij van 1969 tot heden actief lid van Swalmens Liedertafel en sinds 2003 bestuurslid.

De heer Lei Beek ( 63) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lei Beek is van 1963 tot 1982 tamboer geweest bij het Trommel- en Fluiterkorps Heide. Na een periode van 7 jaar werd hij in 1989 weer tamboer om vervolgens vanaf 1990 tot heden als bestuurslid te fungeren. Sinds 1992 is hij vice-voorzitter en vanaf 2001 penningmeester en 2e secretaris. Als bestuurslid is Lei Beek afgevaardigde van de vereniging in de vergaderingen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Verder is hij mede-organisator van de maandelijkse oud-papieracties in Swalmen.
De heer Beek is lid van diverse werkgroepen binnen de carnavalsvereniging en penningmeester van de vereniging van oud-prinsen in Swalmen. Als lid van het Comité Swalmen-Marktredwitz draagt hij mede zorg voor de organisatie van diverse uitwisselingsprogramma’s.

De heer Jo Jacobs (65) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Trommel- en Fluiterkorps Heide is internationaal bekend en treedt regelmatig in het buitenland op. De heer Jacobs is verantwoordelijk voor het instrumentarium van de vereniging. Hij zorgt dat alles in orde is en zonodig repareert hij instrumenten zelf of laat deze repareren. Ook zorgt hij ervoor dat de uniformen in goede staat blijven. De vereniging telt momenteel circa 70 leden, waarvan veel jeugdleden. Hij is tevens verantwoordelijk voor het vervoer van het complete instrumentarium naar optredens in binnen- en buitenland tijdens festivals of concoursen. Decorandus is tevens mede-organisator van deelname van het korps aan diverse muziekfestivals in binnen- en buitenland alsmede aan de eerder vermelde concoursen en kampioenswedstrijden. Sinds 1982 tot heden organiseert Trommel- en Fluiterkorps jaarlijks de zogenaamde ‘Trompa-feesten’. De opbrengsten van dit evenement zijn bestemd om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. De heer Jacobs is sinds 1982 mede-organisator van de Trompa-feesten en sinds 2001 penningmeester van dit jaarlijkse evenement Verder neemt hij deel aan de maandelijkse oud-papier acties in Swalmen.

In 1969 was de heer Jacobs mede-oprichter van de Stichting de Erpelkes in Swalmen. Deze Stichting organiseert het jeugdcarnaval voor de jeugd van de basisscholen tot en met ongeveer 14 jaar. De doelgroep bestaat uit circa 700 kinderen. Sinds de oprichting tot 2007 fungeerde hij als bestuurslid van de Erpelkes.

De heer Lei Knops (73) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus is 42 jaar actief lid van het Comité van Samenwerking in Asenray. Dit comité is vergelijkbaar met een wijkraad. In de jaren ’70 was hij een van de voorvechters van een gemeenschapshuis in de wijk Asenray. Dit gemeenschapshuis werd in 1974, mede dankzij zijn inzet, gerealiseerd. Na de realisatie zorgde en zorgt de heer Knops samen met anderen voor het onderhoud van het gemeenschapshuis alsmede van de inventaris. Daartoe verricht hij alle voorkomende klussen die noodzakelijk zijn om het gebouw en het meubilair in goede staat te houden. Bij activiteiten maakt hij de zaal gereed en ruimt deze nadien op.

Lei Knops zet zich op deze wijze al meer dan 40 jaar in hoge mate in voor de gemeenschap en het gemeenschapsleven in Asenray. Verder bezorgt hij al 43 jaar wekelijks het wijkblad in Asenray.
Verder is hij nog steeds actief op het gebied van de carnavalsvereniging en de voetbalvereniging.

De heer Harrie Diels (74) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Diels is sinds 1967 bestuurslid van het Comité van Samenwerking Asenray. Hij was een van de grote initiators van de totstandkoming van het gemeenschapshuis in Asenray. Door overleg en overredingskracht van het bestuur werd er uiteindelijk in plaats van een houten, een stenen gemeenschapshuis gerealiseerd. Decorandus heeft in dit proces door zijn visie en doorzettingsvermogen een bepalende rol gespeeld. Door zijn commerciële talenten en onderhandelingsvermogen werd er bij de bouw binnen het budget gebleven. Dit heeft de nodige rendementen opgeleverd waarvan het gemeenschapshuis thans nog profiteert. Harrie Diels was en is een van de twee bestuursleden die de belangen van het Comité van Samenwerking Asenray behartigt richting gemeente en indien noodzakelijk ook richting provincie. Het betreft hier vrijwilligerswerk pur sang.

In 1967 was de heer Diels oprichter van het wijkblad. Decorandus schrijft regelmatig redactionele stukken op het gebied van de gemeentelijk politiek, met name waar het de wijk Asenray betreft. Ook maakt hij jaarlijks voor dit blad een overzicht van de politieke activiteiten en van de door het Comité van Samenwerking behaalde (financiële) resultaten.

Verder is hij nog steeds actief op het gebied van de carnavalsvereniging en de voetbalvereniging.
Hij was in 1959 een van de oprichters van de Carnavalsvereniging in Asenray. Hij stond mede aan de basis van de uiterst professionele bonte avonden.

De heer Sef Classen (75) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus is 42 jaar actief lid van het Comité van Samenwerking in Asenray. In de jaren ’70 was hij een van de voorvechters van een gemeenschapshuis in Asenray. Dit gemeenschapshuis werd in 1974, mede dankzij zijn inzet, gerealiseerd. Na de realisatie zorgde en zorgt Sef Classen samen met anderen voor het onderhoud van het gemeenschapshuis alsmede van de inventaris. Daartoe verricht hij alle voorkomende klussen die noodzakelijk zijn om het gebouw en het meubilair in goede staat te houden (zoals lampen vervangen, kranen repareren, verstoppingen van toiletten en douches opheffen en reparaties van tafels en stoelen). Bij activiteiten maakt hij de zaal gereed en ruimt deze nadien op. De heer Classen zet zich op deze wijze al meer dan 40 jaar in hoge mate in voor de gemeenschap en het gemeenschapsleven in Asenray.
Ook hij bezorgt al meer dan 40 jaar het wijkblad in Asenray.

Sef Classen is bijna 60 jaar actief lid van voetbalvereniging RKAVC. Van 1960 tot 1987 was hij secretaris/penningmeester van de 175 leden tellende vereniging. Naast de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden en financiële administratie was hij gedurende deze periode ook wedstrijdsecretaris. Verder boorde hij subsidiebronnen aan, inde hij contributies en onderhield hij de contacten met de gemeente op sportgebied. In 1960 zijn er onder zijn leiding enkele jeugdelftallen (her)opgericht. Van 1960 tot 1975 fungeerde hij als jeugdtrainer. Hij was, en is nog steeds in te schakelen bij alle voorkomende klussen aan en nabij de accommodatie. In het verleden verrichtte hij het totale onderhoud van de voetbalvelden, de kleedlokalen en de kantine. Hij verzorgde alle inkopen t.b.v. de kantine en poetste samen met zijn vrouw de kantine en de kleedlokalen. Verder is hij jarenlang betrokken geweest bij de Lotto en de Toto.

De heer René Imkamp ( 62) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer René Imkamp heeft zich gedurende vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt in het sociale en culturele leven van de stad Roermond, de regio en de Provincie Limburg. Daarnaast heeft hij een aantal functies en verdiensten die een landelijke, zo niet een internationale uitstraling hebben.

Genoemd kunnen onder andere worden: bestuurslid van het Limburgs Symfonie Orkest, bestuurslid van het Limburgs Museum in Venlo, Lid van de Raad van Toezicht Stichting Land van Gelre en Gulick, Penningmeester Stichting Jo Hansen Prijs voor Volkscultuur in Limburg, Lid van de Ridderorde van het H. Graf van Jeruzalem, voorzitter Stichting Taptoe Midden-Limburg Roermond, voorzitter Stichting Sjtasiefestatie Roermond,
Vaak is hij de initiatiefnemer van nieuwe activiteiten en organisaties en inspirator en stimulator voor anderen.

René Imkamp is iemand op wie men nimmer tevergeefs een beroep doet.

Mevrouw van der Kolk-Kampschreur (74) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tennis Club N.I.P. kent de Commissie Bijzondere Activiteiten. De leden van deze commissie beijveren zich met veel tijd en inzet om voor de leden van de vereniging tal van activiteiten te organiseren met als doel om de onderlinge band tussen de leden te onderhouden, c.a. te verstevigen. Reeds vanaf 1964 maakt mevrouw van der Kolk prominent deel uit van deze commissie.

Mevrouw van der Kolk bezoekt regelmatig 70-plussers en adviseert hen over voorzieningen waarop deze recht hebben en/of verwijst hen door naar (gemeentelijke) instanties. Door de wijze van benadering is er tussen decoranda en de senioren een vertrouwensrelatie ontstaan. Verder verzorgt zij ook opleidingen en bijscholing van “telefonische hulpverleners” en heeft zij in het verleden 10-tallen jaren bezigheidstherapie aan gehandicapten verzorgd alsmede EHBO-instructielessen aan leerlingen van de basisscholen in Roermond, Haelen, Horn en Beesel.

Ook is zij vrijwilligster bij de Zonnebloem en bij het IPO en is zij Lid van het Rode Kruis.

Decoranda heeft verder een waardevolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de liturgie in de H. Geestparochie.

De heer Charles van den Born (78) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Modelbouwvereniging ‘de Stootkop’ werd opgericht in 1972. De vereniging bouwt aan de hand van bestaande vliegtuigtypes zelf miniatuurmodellen voorzien van elektromotoren dan wel kleine verbrandingsmotoren. De vereniging, die over circa 40 leden beschikt, heeft in Swalmen een eigen
clubgebouw. Bijna wekelijks zijn er activiteiten en daarnaast worden er periodiek (internationale) wedstrijden georganiseerd.
De heer van den Born was van 1975 tot 2003 voorzitter van de vereniging.
Toen hij in 2003 vanwege gezondheidsredenen deze functie moest neerleggen, werd hij benoemd tot Erelid. Hij is altijd de stuwende kracht van de vereniging geweest.

Verder is hij 17 jaar penningmeester en 2e secretaris geweest van de vereniging Roer-Om. Dit is een vereniging van oud-medewerkers van Philips. De vereniging telt circa 180 leden, is enerzijds een ontspanningsvereniging maar houdt zich daarnaast ook bezig met onderwerpen die voor ouderen van belang zijn. Charles van den Born heeft zich vele jaren met hart en ziel voor deze vereniging ingezet.

Verder is de heer van den Born 9 jaar gastouder geweest. Jaarlijks kregen 2 kinderen een zorgeloze 14-daagse vakantie geboden.

De heer Karel Weerkamp (63) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Karel weerkamp is ruim 15 jaar directeur van het BIS geweest. Het bureau Internationale Solidariteit ondersteunt en begeleidt parochiële en lokale missionaire groepen in Limburg die zich willen inzetten voor educatieve en fondsenwervende campagnes van landelijke missionaire organisaties zoals de Vastenaktie en Pax Christie. Daarnaast is het BIS actief in de anti-armoedebeweging van Limburg en de interreligieuze dialoog, in het bijzonder het bevorderen van de dialoog tussen moslims en christenen.
De heer Weerkamp heeft zich gedurende zijn directeurschap enorm ingezet om de doelstelling van het BIS te verwezenlijken. Door zijn wijze van benadering heeft hij het BIS in de loop der jaren op de kaart weten te zetten.

Karel Weerkamp is een zeer sociaal bewogen priester die midden in het leven staat. De manier waarop hij het priesterschap invult, spreekt veel mensen aan. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor de eenheid in Roermond-Zuid. De samenvoeging in 2001 van het rectoraat Kapel in het Zand en de parochie H. Jozef in de wijk de Kemp heeft hij aangegrepen om verschillende groeperingen uit de wijken Kemp, Kapel, Kitskensberg, Kitskensdal en Heide bij elkaar te brengen.
Ook was hij de initiator van de Overleggroep Roermond-Zuid.

Verder vertegenwoordigt de heer Weerkamp reeds meer dan 10 jaar de pastores in het Maatschappelijk Platform Roermond. Dit is een overleg of ontmoetingspunt waar groeperingen van kerkelijke, humanitaire en sociaal-maatschappelijke achtergrond elkaar ontmoeten.

Karel Weerkamp maakt als geestelijk adviseur deel uit van het bestuur van de Fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand. Hij beperkt zich binnen dit bestuur niet tot het adviseurschap op geestelijk gebied, maar toont zich een volwaardig lid dat over alle onderwerpen mee discussieert.

Onder de bezielende leiding van Karel Weerkamp is er veel energie in gestoken om het park in een perfecte staat van onderhoud te houden

Door zijn enthousiasme weet de heer Weerkamp anderen enorm te inspireren en te stimuleren. Decorandus is een aimabele persoonlijkheid die door de wijze waarop hij zaken aanpakt veel weet te bereiken, alles gericht op zwakkeren in de samenleving.

De heer Wilhelmus Sillekens (78) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Sillekens is al meer dan 55 jaar spelend lid van de Prinsekapel van de Katers. Door zijn plichtsbetrachting, zijn inzet, enthousiasme en de hem kenmerkende bescheidenheid is hij een toonbeeld voor de jeugd. Nadat hij in 1963 werd uitgeroepen tot Prins Carnaval van de Katers, is hij actief geworden bij de club van oud-prinsen. De heer Sillekens heeft vele 10-tallen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de organisatie van diverse evenementen.

Vijftig jaar lang was de heer Sillekens beheerder van het kerkhof in Maasniel. Hij dolf graven en onderhield het kerkhof. Hij was een gedreven vrijwilliger die bij wijze van spreken bij nacht en ontij klaar stond.
ALS VOORBEELD: hij werkte in een strenge winter de hele nacht door met een pikhouweel om door de bevroren grond heen te komen om het graf op tijd klaar te hebben.
Ook nu, met zijn 78 jaar, is hij nog steeds actief voor de parochie, niet meer als grafdelver maar als vrijwilliger die toezicht houdt op het kerkhof en gelet op zijn leeftijd, passende beheertaken uitvoert.

Verder is decorandus sinds de oprichting in 1947 lid van de Philharmonie Maasniel. Tot 2008 was hij spelend lid. De laatste jaren zet hij zich met name in voor de begeleiding van de jeugdleden. Hij is betrokken bij de wekelijkse repetities en de opvang en begeleiding van de jeugd bij de onderlinge solistenconcoursen.

De heer Olaf van Eijndhoven (65) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten: 1994 – 2009 Spreekstalmeester Cirque d’Hiver
1980 – 1989 Voorzitter district Limburg Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond
1989 – 1998 Secretaris Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, distr. Limburg
1980 – 2010 Voorzitter Arbitragecommissie KNVB
2002 – 2010 Vice-voorzitter Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak
1990 – 2010 Voorzitter Jury scriptieprijs Sport en Recht
2004 – 2009 (Vice)-voorzitter Raad van Commissarissen Roda JC
2002 – 2010 Bestuurslid Stichting Philium Roermond
2003 – 2010 Bestuurslid Stichting Nunhems Foundation
2000 – 2006 Voorzitter Stichting Alliance Roermond
1991 – 2010 Bestuurslid Vereniging voor Sport en Recht
2000 – 2007 Lid van de Board of directors van Advoc Europe
1974 – 2010 Lid van het Oud Adjudante Syndicaat

De vrijwillige verdiensten van de heer van Eijndhoven bestrijken in hoge mate het terrein van juridische vraagstukken. Als partner in een gerenommeerd advocatenkantoor werd en wordt hij vaak gevraagd om zijn juridische kennis ten dienste te stellen van de samenleving.

Alhoewel zijn verdiensten niet altijd direct voor de samenleving herkenbaar zijn, hebben deze veelal ontegenzeggelijk een grote (landelijke) uitstraling. Bovendien kenmerken deze zich vaak door een hoog afbreukrisico.

Daarnaast spant de heer van Eijndhoven zich al geruime tijd ook op diverse maatschappelijke terreinen voor de samenleving in. Deze activiteiten hebben vaak een boven gemeentelijke uitstraling.

De versierselen worden door burgemeester Henk van Beers uitgereikt tijdens het Oranjebal op Koninginnedag. Dit bal wordt gehouden in de Oranjerie.

Mevrouw Francine de Boer-Rennings (64) Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw de Boer heeft aan de basis gestaan van de totstandkoming en oprichting van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Deze nieuwe organisatie was een gevolg van de verkoop van de Oranjerie aan het van der Valk concern.
Deze verkoop leidde noodzakelijkerwijs tot een herijking van het beleid m.b.t. culturele instellingen. Mede door de oplossingsgerichte instelling van Francine de Boer heeft het Centrum voor de Kunsten een professionele groei kunnen doormaken.

Francine de Boer werd in 1994 door de personeelsvereniging van de Stichting Algemene Openbare Bibliotheek Roermond gekozen als haar afgevaardigde in het bestuur van de Stichting. Zij is diverse zittingstermijnen herkozen. Tijdens haar zittingsperiode veranderde de bibliotheek van een traditionele organisatie in een bedrijf dat de diverse uitdagingen/ontwikkelingen van deze moderne tijd aan kan.
Tijdens haar zittingsduur zijn drie reorganisaties doorgevoerd. De laatste was een gevolg van een fusie met de bibliotheken van omliggende gemeenten en resulteerde uiteindelijk in de nieuwe Stichting Basisbibliotheek Bibliorura.

Mevrouw de Boer heeft zich uitermate ingezet voor de emancipatie van Vrouwen in Limburg. Zo was zij ook een van de initiatiefnemers om, na Amsterdam, Leeuwarden en Groningen, ook in Limburg een vrouwentelefoon in te stellen..
Deze telefoon werd door 35 vrijwilligers bemenst.
Naast een inhoudelijke bijdrage, heeft Francine de Boer ook een zeer intensieve rol gespeeld op het organisatorisch vlak.

Mevrouw Pijpers-Stoks (59) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1994 heeft mevrouw Pijpers-Stoks kunstgalerie ‘het Achterhuis’ in Roermond opgericht. Met dit initiatief biedt zij kunstenaars in de regio een heel bijzondere expositiemogelijkheid. Het is namelijk een puur ideële galerie waar, zonder enige kosten voor de kunstenaars, manifestaties worden gehouden. Maandelijks is er een andere kunstenaar waarmee kennis kan worden gemaakt. Op deze wijze tracht mevr. Pijpers een groter publiek te interesseren voor kunst. Dat doet zij met veel inzet en met veel succes, getuige het feit dat Galerie het Achterhuis inmiddels een begrip is geworden in de provincie. Inmiddels hebben talloze kunstenaars uit de regio maar ook landelijk bekende kunstenaars exposities in het Achterhuis. Naast exposities van individuele kunstenaars worden er ook manifestaties voor goede doelen, zoals projecten van de serviceclubs Kiwani’s en Lions gehouden. Maar ook andere activiteiten zoals toneel- en poppenkastvoorstellingen, lezingen etc. vinden plaats in de galerie. Ook biedt het Achterhuis onderdak aan het Kindervakantiewerk, de jeugdopvang tijdens Carnaval en vinden er bijvoorbeeld boek- en cd-presentaties plaats. Met dit alles is het Achterhuis niet alleen een galerie maar veel meer een cultureel centrum. Decoranda heeft daarmee geheel belangeloos bijzondere verdiensten opgebouwd voor het culturele leven in de regio Midden-Limburg.

In het Ronald McDonaldhuis in Maastricht krijgen ouders en directe familieleden van ernstig zieke kinderen die in het Academisch Ziekenhuis Maastricht verblijven, de gelegenheid om dicht bij hun kind te verblijven. Niet alleen voor deze stichting, maar ook voor het ‘Hundertwasserhuis’ van de Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg aan de Geul doet decoranda de fondsenwerving. De accommodatie in Valkenburg is een vakantieverblijf waar gehandicapte kinderen (enkel of meervoudig gehandicapt) samen met hun familieleden van een vakantie kunnen genieten, waarbij alle zorg aanwezig is. Beide stichtingen zijn geheel afhankelijk van giften, legaten en dergelijke maar voornamelijk van sponsoring. Mevrouw Pijpers-Stoks organiseert in het kader van de sponsorwerving jaarlijks twee grote golftoernooien, onderdeel van een serie toernooien die jaarlijks door heel Nederland en België worden georganiseerd ten bate van de Ronald McDonaldhuizen. Met haar acties levert zij een geweldige bijdrage waarmee het Ronald McDonaldhuis en het Hundertwasserhuis draaiende kunnen worden gehouden.

De Stichting Pyperstoks Foundation is opgericht door mevrouw Pijpers en haar echtgenoot. De stichting heeft als doel ‘het bevorderen van Kunst en Kunsten in de breedste zin des woords. De stichting heeft inmiddels uit eigen middelen vier monumentale graven gerestaureerd op de historische kerkhof in Roermond en meerdere kleinere particuliere kunstprojecten gesubsidieerd.

De heer Gerard Sommer (74) Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Sommer is sinds 1995 bestuurslid van Ouderenvereniging “Roer”. Tot 2005 fungeerde hij als voorzitter en nadien is 2e secretaris van deze vereniging geworden. Samen met de 1e secretaris verzorgt hij de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden zoals de correspondentie, het maken van verslagen en de ledenadministratie. Hij doet dit met veel verve en zeer accuraat.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij de vereniging, die thans circa 200 leden heeft, tot grote bloei gebracht. Toen de vereniging in een bestuurlijk vacuüm verkeerde, heeft hij er veel tijd en energie in gestoken om nieuwe bestuursleden te werven en de bestuurlijke zaken weer op orde te krijgen.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft Gerard Sommer ook deel uit gemaakt van de Raad van Ouderen in Roermond. Ook in deze raad nam hij vaak het voortouw. Tijdens het 40-jarig bestaan van de Raad van Ouderen organiseerde hij veel festiviteiten en wist hij door middel van een bijzondere actie financiële middelen te verwerven zodat de festiviteiten doorgang konden vinden.

De heer Sommer heeft mede aan de basis gestaan van ’t Paradies. Hij heeft in dit ontmoetingscentrum computerlessen voor ouderen georganiseerd.

De heer Sommer is vanaf 1990 lid van het koor van de Munsterkerk in Roermond. Al snel werd hij in het bestuur gekozen om vervolgens voorzitter te worden. Met name in een tijd dat het aantal koorleden fors dreigde te verminderen heeft hij met zijn overredingskracht weten te bewerkstelligen dat koorleden tóch actief bleven en heeft hij ook nieuwe leden weten te werven. Het koor telt ongeveer 20 leden. In het jubileumjaar 2002 kreeg hij het voor elkaar om twintig gastzangers voor een half jaar aan het koor te binden en mee te repeteren voor de jubileum-uitvoeringen.
======================================Posted in: roermond