porn videos tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 12, 2011 11:24 am Lees verder →

Vergadering Provinciale Staten: ferme taal en hoe het straks beter moet

Maastricht – Twee dagen vergaderde het Limburgs Parlement over jaarstukken 2010 en Voorjaarsnota 2011. Daarbij werd ferme taal gesproken een aangegevn hoe het beter moet.
Kenmerkend was daartoe een door Erik Koppe (VVD) ingediende motie. Die hield in om in december 2014 te komen tot een verantwoordingsdebat over het gevoerde beleid over de coalitieperiode 2011-2115 en die werd statenbreed aangenomen.

Bij aanvang van de vergadering werd een in memoriam uitgesproken naar aanleiding van het overlijden op 27 juni jl. van mw. Greweldinger-Beudeker, oud-Statenlid en –Gedeputeerde voor het CDA.
Jaarstukken 2010
Via het Jaarverslag 2010 en de daarin opgenomen jaarrekening legt het College van Gedeputeerde Staten zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het door hen uitgevoerde beleid, de gerealiseerde doelen en de kosten daarvan. Het biedt daarnaast inzicht in de verschillen tussen begroting en realisatie. De jaarstukken werden vóór behandeling in de Statenvergadering beoordeeld door de Controlecommissie, hetgeen leidde tot een advies van de Controlecommissie. Door de Zuidelijke Rekenkamer werd een rapport van bevindingen opgesteld naar aanleiding van de jaarrekening. Advies en bevindingen maakten onderdeel uit van de behandeling.

Bij de behandeling van de jaarstukken werd ook betrokken het Meerjarensperspectief Grondbedrijf 2011. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over het in 2010 gevoerde beleid en de behaalde financiële resultaten van het Grondbedrijf.

Fractiebreed bleek er ontevredenheid te bestaan over leesbaarheid, duidelijkheid en toetsbaarheid van de jaarstukken, of zoals Hans Bosch (PvdA) het verwoordde ‘de stukken bieden onvoldoende inzicht voor Provinciale Staten om goed te kunnen beoordelen of er rechtmatig en doelmatig is omgesprongen met de centen’.
Fractiebreed werd gewezen op het belang van versterking van de controlerende rol van Provinciale Staten, mede ingegeven door de adviezen van de Controlecommissie en de harde conclusie van de Zuidelijke Rekenkamer dat het met de voorliggende informatie voor PS niet mogelijk is om de controlerende rol ten volle uit te voeren. Het College werd opgeroepen om in de komende Statenperiode open, transparant en slagvaardig om te gaan met de begrotingsdocumenten en de verantwoordings- en uitvoeringsinformatie en daarbij de wettelijke voorschriften te volgen. Hiertoe werd door de PVV een motie ingediend, maar deze werd ingetrokken na de toezegging dat de strekking van de motie nader besproken zal worden met GS in de Controlecommissie.

Gedeputeerde Mark Verheijen gaf in zijn reactie aan dat ‘een jaarrekening nooit beter kan zijn dan de begroting waarop deze gebaseerd is’ en hij zegde toe kritisch om te gaan met het formuleren van doelstellingen en indicatoren en daarbij de adviezen van de Zuidelijke Rekenkamer ter harte te nemen. Hij nodigde de Staten uit om t.z.t. rondom de begroting zelf ook pro-actief tewerk te gaan.
Thijs Coppus (SP) diende een motie in met als doel uiterlijk vóór de begrotingsbehandeling van november a.s. te komen tot nieuwe door PS vastgestelde kaders ter versterking van de budgetterende en controletaak van Provinciale Staten. Deze motie werd statenbreed aangenomen.
Tenslotte ging gedeputeerde Verheijen inhoudelijk in op een aantal door Statenleden gestelde vragen omtrent een aantal aspecten van de jaarrekening, te weten arbeidsmarkt, onderbesteding, bestemmingsreserves en (risico’s van) leningen en beleggingen.
Ook een aantal specifieke vragen m.b.t. het Meerjarenperspectief Grondbedrijf, met name over het project Laerbroeck waarvoor gezien de marktrisico’s een voorziening werd gevraagd van 4,3 miljoen, werden door de gedeputeerde beantwoord.
De door Erik Koppe (VVD) ingediende motie om in december 2014 te komen tot een verantwoordingsdebat over het gevoerde beleid over de coalitieperiode 2011-2115 werd statenbreed aangenomen.

Jaarverslag en jaarrekening 2010 werden vastgesteld, waarbij SP aangaf niet akkoord te zijn.
Het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2011 werd eveneens vastgesteld en daarmee de operationele kaders voor het provinciaal grondbedrijf inclusief de daarmee samenhangende kredieten.

Voorjaarsnota 2011
De Voorjaarsnota is de eerste vertaling van de ambities uit het coalitieakkoord van 13 mei jl. voor de komende 4 jaren, inclusief de aanpassing van de begroting voor de tweede helft van 2011. Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten gaat in de komende jaren met 5 programma’s werken: 1: Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg; 2: Ruimte en Infra; 3: Cultuur en Landschap; 4: Economie en Concurrentiekracht en 5: Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering. In de programma’s wordt vervolgens gewerkt met 4-jarige doelen en jaarlijkse resultaten.
Als algemene spelregel staat in de nota opgenomen dat de Provincie in beginsel geen rijkskortingen of eventueel falen van het Rijk zal compenseren.

Tijdens het debat kwam het dualisme tot uitdrukking toen voorstellen van coalitiepartij PVV niet gesteund werd door de coalitiegenoten CDA en VVD en wel door oppositiepartijen.
Het debat werd vooral gevoerd naar aanleiding van de ingediende moties (12) en amendementen (12).
Het amendement van VVD (Erik Koppe cs) gericht op het uit de begroting halen van een investering voor het Zichtdepot Bonnefantenmuseum werd aangenomen (PVV, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor; PvdA, SP, D66 en GroenLinks stemden tegen).
Ook het amendement van VVD (Erik Koppe cs) gericht op uit de begroting halen van een geldlening om de kunstcollectie Kasteel Wijlre over te nemen werd aangenomen (PVV, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor; PvdA, SP D66 en GroenLinks stemden tegen). Toegezegd is wel dit onderwerp nog te bespreken in de Statencommissie Cultuur en Landschap.
De motie van PVV (Michael Heemels) met als doel in samenwerking met gemeenten te komen tot de introductie van een provinciale sportkaart voor leerlingen van het basisonderwijs werd aangenomen (PVV, VVD, SP en GroenLinks stemden voor; CDA, PvdA, D66 en 50PLUS stemden tegen). Met deze pas wordt het voor deze leerlingen mogelijk om met reductie lid te worden van een erkende sportvereniging.
De SP-motie (Ben Rewinkel) om als tegemoetkoming van de problematiek van het dubbele opstaptarief in het openbaar vervoer in Limburg te komen tot één of meerdere gratis OV-weekeinden in Limburg werd aangenomen (CDA, SP, PvdA, GroenLinks stemden voor; PVV, VVD, D66 en 50PLUS stemden tegen)
Statenbrede steun ging naar de PvdA-motie (Bert Kersten cs) om met betrekking tot krimp te komen tot een actieplan en bijbehorende doelstellingen.
Ook het amendement van GroenLinks (Margriet van Tulder) om niet te spreken over gereduceerd vervoer voor ouderen maar van goedkoper vervoer voor ouderen, werd Statenbreed gesteund.
De motie van VVD (Joost van den Akker) met als doel te komen tot veiligheidsarrangementen openbaar vervoer voor de hele provincie en hiertoe afspraken te maken voor 1 januari 2012 werd aangenomen (VVD, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS stemden voor; PVV, CDA en D66 stemden tegen).
De motie van VVD (Anton Kirkels cs)met als doel de huidige startersleningen koopwoning te evalueren en uiterlijk in het najaar met een vervolgvoorstel te komen werd aangenomen (CDA, VVD, PvdA en 50PLUS stemden voor; PVV, SP, GroenLinks en D66 stemden tegen).
De motie van CDA (Martijn van Helvert) met de oproep aan Gedeputeerde Staten om bij de begroting met voorstellen te komen voor een eenvoudige, efficiënte en heldere planning- en controlecyclus werd aangenomen (PVV, CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, D66 stemden voor; 50PLUS stemde tegen).
Ook de CDA-moties (Martijn van Helvert cs) werden aangenomen met enerzijds de oproep aan GS om het Rijk aan afspraken te houden terzake verbreding en/of verbeteringen A2, A67 en A76 (SP-GroenLinks stemden tegen) en anderzijds voortgang te boeken met de agenda grensoverschrijdend treinverkeer (PvdA stemde tegen).

De Voorjaarsnota werd uiteindelijk door het Limburgs Parlement vastgesteld (SP stemde tegen).
Alle moties en amendementen zijn te vinden via www.limburg.nl/psonline.

En verder
Het Limburgs Parlement stelde de samenstelling van de verschillende Statencommissies vast, te weten Statencommissie Ruimte en Infrastructuur met als voorzitter Cor Bosman (PVV), Statencommissie Economie en Bestuur met als voorzitter Lia Roefs (PvdA), Statencommissie Cultuur en Natuur met als voorzitter Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks), Statencommissie Leefbaarheid en Veiligheid met als voorzitter John Verhoijsen (CDA) en de Controlecommissie met als voorzitter Jos van Rey (VVD).
Tenslotte werd Lau van Bilsen (VVD) benoemd tot vice-voorzitter van Provinciale Staten en daarmee tevens tot voorzitter van het Presidium.Posted in: Geen categorie