pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By november 13, 2011 9:45 am Lees verder →

Verklaring vermeende schending gedragscode Roermond

Roermond – De gemeentepagina van Roermond geeft de volgende verklaring uit:

“Zoals bekend heeft burgemeester Henk van Beers mevrouw mr. Winnie Sorgdrager (lid van de Raad van State, oud-procureur generaal en oud-minister van justitie) en prof. dr. Paul Frissen (hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg, decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) bereid gevonden een onderzoek naar vermeende schending van de gemeentelijke gedragscode in Roermond uit te voeren. De onderzoeksopzet is op 20 oktober bekend gemaakt. Deze luidt als volgt:
Is hetgeen in de pers is gepubliceerd inzake de persoonlijke relaties en daaruit voortvloeiende contacten van een lid van het college van B&W en een in Roermond actieve ondernemer feitelijk correct?
Is hetgeen in de pers is gepubliceerd over zakelijke activiteiten van voornoemd lid van het college van B&W in relatie tot zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden feitelijk correct?
Hoe moet in dit verband de rol van het college van B&W, de burgemeester en de raad worden beoordeeld?
Is er sprake van strijdigheid met de door de gemeente gehanteerde gedragscode dan wel – voorafgaand aan de vaststelling van de eerste gedragscode in 2003 – met de in het verleden gehanteerde afspraken die gericht waren op het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling?
Zo ja, is er dan sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling?
Welk oordeel dient daar vervolgens over te worden gegeven in het licht van politiek en maatschappelijk aanvaarde normen inzake goed bestuur?
Welke gedragsnormen gelden voor lokale politieke bestuurders met inachtneming van het feit dat zij een groot belang hebben bij intensieve maatschappelijke contacten?
Gelden er nog bijzondere gedragsnormen voor zakelijke contacten en activiteiten?
Is er aanleiding om de gedragscode aan te passen, dan wel andere maatregelen te treffen?
Het onderzoek is op dit moment in volle gang. Bij aanvang van het onderzoek is door de burgemeester aangegeven dat hij tijdens het onderzoek radiostilte in acht zou nemen om het onderzoek op generlei wijze te frustreren.

Door diverse media zijn en worden vragen gesteld over de inhoud en het verloop van dit onderzoek. In dit kader wenst burgemeester Henk van Beers nogmaals te benadrukken dat hij lopende het onderzoek geen media-vragen zal beantwoorden die op het (onderwerp van het) onderzoek betrekking hebben.”

====Posted in: roermond