pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 7, 2015 10:21 am Lees verder →

Zuid-Limburgse gemeenten werken samen aan gezonde woningmarkt

Roermond – Om voor nu en in de toekomst een zo goed mogelijk evenwicht te krijgen tussen vraag en aanbod van woningen in Zuid-Limburg, hebben Zuid-Limburgse gemeenten de afgelopen periode samen de ‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ in concept opgesteld. Het is uniek dat de Zuid-Limburgse gemeenten dit gezamenlijk oppakken.
Deze visie heeft als doel de toekomstige woningvoorraad binnen Zuid-Limburg kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte woonbehoefte. De gemeenten pakken dit samen op, met procesmatige ondersteuning van de Provincie Limburg, zoals afgesproken in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014).

Er is voor deze gezamenlijke aanpak gekozen, omdat regionale invloeden mede bepalend zijn voor de Zuid-Limburgse woningmarkt. Een gezamenlijke aanpak op dit schaalniveau is dan ook van groot belang om een gezonde Zuid-Limburgse woningmarkt te realiseren.

“Het is goed dat de gemeenten over elkaars grenzen heen kijken en deze woonvisie bovenregionaal vaststellen. Zo zit je niet in elkaars vaarwater, maar versterk je elkaar juist. Want woningbouwplannen hebben niet alleen invloed op je eigen gemeente, maar juist ook op de planvoorraad en verhuisbewegingen van je buurgemeenten. In de visie zijn afspraken vastgelegd om dit te realiseren, deze afspraken zijn niet vrijblijvend.”, aldus gedeputeerde Wonen Daan Prevoo. “Voor gemeenten is het wel belangrijk dat er speelruimte moet blijven als de Structuurvisie eenmaal is vastgesteld”, aldus wethouder Jos Custers, gemeente Eijsden-Margraten.
Wethouder Ruud Guyt, gemeente Sittard-Geleen, vult aan: ”Alleen door het gezamenlijk formuleren van een visie en het ondernemen van actie is het mogelijk om resultaten te boeken in de Zuid-Limburgse woningmarkt. Resultaten waar bewoners iets aan hebben, zoals waarde behoud van de eigen woning en voldoende betaalbare woningen.”

De belangrijkste afspraken in de ‘Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ zijn:
de woningvoorraad afstemmen op de verwachte kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte;
het levensloopbestendig maken van bestaande koopwoningen, zodat men langer kan blijven wonen;
aan kwalitatief goede woningbouwinitiatieven ruimte bieden door het inzetten van compensatie in de vorm van sloop of onttrekking, financiële compensatie voor de initiatiefnemer of door het opheffen van bestaande niet uitgevoerde woningbouwtitels;
centra en kernen te versterken door transformatie en uitbreiding van bestaand bebouwd gebied uit te sluiten;
voorrang geven aan het opnieuw invullen van waardevol bestaand vastgoed (denk aan monumenten);
instrumenten ontwikkelen om verloedering van particulier woningbezit aan te pakken;
zorgen voor voldoende zorggeschikte woningen voor mensen met zorgindicatie;
zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar het opkopen van particuliere woningen door woningcorporaties voor de verhuur;
door periodieke monitoring beoordelen waar aanpassingen van afspraken noodzakelijk zijn voor de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen de Zuid-Limburgse woningmarkt.

De Colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten beslissen uiterlijk 8 december om de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg in procedure te brengen. Dit betekent dat de visie vanaf begin januari 2016 gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd.Posted in: roermond